PPK będzie oferować ponad 20 instytucji

04.04.2019 | Anna Zalewska
Źródło: Jirapong Manustrong / Shutterstock.com
Zbliża się termin, w którym pracodawcy będą musieli wprowadzić PPK. Instytucje finansowe kończą prace nad ofertą, dostosowują architekturę biznesowo-operacyjną, teraz skupiają się na szkoleniach

W ciągu najbliższych tygodni, najpóźniej do końca czerwca, powinniśmy poznać ofertę instytucji finansowych w zakresie PPK. Już teraz odbywają się liczne konferencje i szkolenia o charakterze edukacyjnym. W sumie nad wprowadzeniem PPK do oferty pracuje łącznie ponad 20 instytucji finansowych. 
 

Sprawdź listę instytucji oferujących PPK (aktualizowaną na bieżąco).

Z samej ustawy o pracowniczych planach kapitałowych wynika, że PPK będzie prowadzić PFR TFI – jako instytucja wyznaczona. Oznacza to, że to TFI będzie gotowe zawrzeć umowę o zarządzanie PPK z każdym pracodawcą, który nie dokona wyboru instytucji finansowej. Ponadto w przypadku, gdy wybrana przez pracodawcę instytucja finansowa nie będzie mogła kontynuować swoich zobowiązań, PFR TFI będzie mogło przejąć od niej prowadzenie PPK.

Wśród instytucji pracujących nad PPK przeważają TFI, głównie działające w dużych grupach kapitałowych czy powiązane z dużym bankiem. Wiele z nich ma doświadczenie w oferowaniu produktów emerytalnych (w tym PPE) i to głównie one liczą na uzyskanie mocnej pozycji na rynku.
 

Które instytucje mogą prowadzić PPK?


Do oferowania PPK dopuszczone zostały wybrane podmioty działające na rynku kapitałowym:

  • towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI),
  • ​powszechne towarzystwa emerytalne (PTE),
  • pracownicze towarzystwa emerytalne oraz
  • zakłady ubezpieczeń na życie,

które dodatkowo spełniają odpowiednie kryteria, w tym w szczególności: posiadają co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi otwartymi, funduszami emerytalnymi (w przypadku ubezpieczycieli – co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu ubezpieczeń na życie z UFK), posiadają kapitał własny (w przypadku ubezpieczycieli – dopuszczone środki własne) w wysokości co najmniej 25 mln zł, w tym min. 10 mln zł w środkach płynnych oraz utworzą odpowiednią liczbę funduszy zdefiniowanej daty (minimum 8), spełniających odpowiednie warunki. Jest jeszcze jeden warunek – muszą zostać wpisane do ewidencji PPK, którą prowadzi Polski Fundusz Rozwoju (PFR). Lista dopuszczonych instytucji będzie prezentowana na stronie mojeppk.pl.

Według informacji Komisji Nadzoru Finansowego 30 września 2018 r. warunki umieszczenia w ewidencji PPK spełniało łącznie 45 instytucji, z tego: 14 TFI, 10 PTE oraz 21 zakładów ubezpieczeń. Dotychczas na portalu nie potwierdzono uprawnienia do prowadzenia PPK przez żadną z nich. To oznacza, że obecnie żadna instytucja nie może przedstawiać oferty w zakresie prowadzenia PPK podmiotom zatrudniającym. Te podmioty, które oferują PPK, nie znajdując się na portalu PPK, mogą podlegać sankcjom finansowym nawet do 1 mln zł.

PFR spodziewa się, że pierwsze wnioski o wpis do ewidencji zaczną spływać mniej więcej w połowie kwietnia, a na przełomie kwietnia/maja instytucje zostaną wpisane do rejestru i wtedy będą mogły oferować PPK pracodawcom. Ostateczną listę podmiotów, które przystąpią do oferowania PPK poznamy dopiero pod koniec czerwca.
 

Na początek firmy zatrudniające powyżej 250 osób


Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych obowiązuje od początku tego roku. Nakłada ona na podmioty zatrudniające obowiązek wybrania instytucji finansowej, która będzie gromadziła i pomnażała środki w ramach PPK (chyba że prowadzi PPE) oraz zawarcia umowy o zarządzanie. W pierwszym etapie – od 1 lipca do 26 września br. – obowiązek ten powstanie dla podmiotów zatrudniających powyżej 250 osób, czyli dla ok. 3200 instytucji. – Około 1000 z nich posiada już PPE, a kolejne 250 zgłosiło w I kw. 2019 r. chęć utworzenia PPE, więc efektywnie PPK obejmie na pierwszym etapie ok. 2000 firm – mówił niedawno prezes PFR Paweł Borys. Za niezawarcie umowy o zarządzanie PPK, ale także za niedokonanie tej czynności w terminie grożą sankcje karne.

Więcej o zawieraniu umowy o PPK i wyborze instytucji w tekście: 5 kroków do zawarcia umowy o PPK
 

Kryteria wyboru instytucji finansowej zarządzającej


Zgodnie z przepisami przy wyborze instytucji finansowej zarządzającej PPK pracodawca powinien kierować się „najlepiej pojętym interesem osób zatrudnionych” oraz kryteriami odnoszącymi się do doświadczenia, efektywności oraz warunków oferowanych przez instytucje finansowe. Ustawodawca nie precyzuje ich szczegółowo, co oznacza, że to sami pracodawcy muszą ustalić szczegóły.
/az

TAGI:

PPK

zobacz także

↑ na górę