Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Instytucje oferujące PPK

Aktualizacja: 13.05.2020
PPK oferuje 20 instytucji finansowych. Przedstawiamy ich listę, a także przybliżamy inne instytucje zaangażowane w system PPK.

PPK oferuje obecnie 20 instytucji finansowych, których oferta prezentowana jest na portalu mojeppk.pl. Przedstawiamy ich listę, a także przybliżamy inne instytucje zaangażowane w system PPK.

Zamów raport „Wybór instytucji zarządzającej PPK” Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą i przekażemy szczegóły oferty. Dowiedz się więcej.

Wypełnij formularz!

Skontaktujemy się z Tobą i przekażemy szczegóły oferty.

!
!
!
!

* Pola obowiązkowe

Przeczytaj także:

PPK – jak wybrać instytucję finansową, która będzie zarządzała naszymi pieniędzmi?  

PPK – przyglądamy się instytucjom oferującym PPK [TABELA]  

Mierz siły na zamiary, a dostawców PPK efektywnością

Ile ma kosztować inwestowanie w ramach PPK? [TABELA]

Polityka inwestycyjna, limity i zróżnicowanie stóp zwrotu w PPK


Które instytucje mogą prowadzić PPK?

Do oferowania PPK dopuszczone zostały wybrane podmioty działające na rynku kapitałowym:

 • towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI),
 • ​powszechne towarzystwa emerytalne (PTE),
 • pracownicze towarzystwa emerytalne oraz
 • zakłady ubezpieczeń na życie,

które dodatkowo spełniają odpowiednie kryteria, w tym w szczególności: posiadają co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi otwartymi, funduszami emerytalnymi (w przypadku ubezpieczycieli – co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu ubezpieczeń na życie z UFK), posiadają kapitał własny (w przypadku ubezpieczycieli – dopuszczone środki własne) w wysokości co najmniej 25 mln zł, w tym min. 10 mln zł w środkach płynnych oraz utworzą odpowiednią liczbę funduszy zdefiniowanej daty (minimum 8), spełniających odpowiednie warunki.

Jest jeszcze jeden warunek – muszą zostać wpisane do ewidencji PPK, którą prowadzi Polski Fundusz Rozwoju (PFR). Instytucje, które nie mają wpisu do ewidencji, nie mogą przedstawiać oferty w zakresie prowadzenia PPK podmiotom zatrudniającym. Te podmioty, które oferują PPK, nie znajdując się na portalu PPK, mogą podlegać sankcjom finansowym nawet do 1 mln zł.

Obecnie PPK oferuje 20 instytucji. Wiele z nich ma doświadczenie w oferowaniu produktów emerytalnych (w tym PPE) i to głównie one liczą na uzyskanie mocnej pozycji na rynku. Jedną z nich jest PFR TFI, które pełni funkcję instytucji wyznaczonej. Towarzystwo to gwarantuje pracodawcom i pracownikom dostęp do oferty PPK, ponieważ podmiot ten nie może odmówić utworzenia PPK dla danego pracodawcy. Oznacza to, że:

 • PFR TFI będzie gotowe zawrzeć umowę o zarządzanie PPK z każdym pracodawcą, który nie dokona wyboru instytucji finansowej; 
 • w przypadku gdy wybrana przez pracodawcę instytucja finansowa nie będzie mogła kontynuować swoich zobowiązań, PFR TFI będzie mogło przejąć od niej prowadzenie PPK.

 

Kryteria wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK

Zgodnie z przepisami przy wyborze instytucji finansowej zarządzającej PPK pracodawca powinien kierować się „najlepiej pojętym interesem osób zatrudnionych” oraz kryteriami odnoszącymi się do doświadczenia, efektywności oraz warunków oferowanych przez instytucje finansowe. Ustawodawca nie precyzuje ich szczegółowo, co oznacza, że to sami pracodawcy muszą ustalić szczegóły.

Nadzór KNF

Nadzór nad PPK w zakresie działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych, pracowniczych towarzystw emerytalnych, zakładów ubezpieczeń oraz funduszy inwestycyjnych i funduszy emerytalnych sprawować będzie Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) – z uwzględnieniem zgodności z prawem oraz interesu uczestników PPK.

 

Do ustawowych zadań KNF należy m.in.:

 • udostępnianie co kwartał informacji o aktywach zgromadzonych w PPK;
 • opracowywanie rocznych raportów o funkcjonowaniu PPK;
 • wydawanie decyzji administracyjnych w przypadkach określonych w ustawie o PPK.

 

W ramach prowadzonego nadzoru KNF przysługują wszystkie uprawnienia nadzorcze określone odpowiednio w przepisach ustaw o:

 • funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
 • organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
 • działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
 • nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym;
 • nadzorze nad rynkiem finansowym.

 

Jaka jest w tym rola PFR S.A.?

Polski Fundusz Rozwoju odpowiada za wdrożenie systemu PPK, na tej działalności nie może zarabiać. Na PFR spoczywa obowiązek stworzenia systemu Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych, czyli rejestru wszystkich uczestników, instytucji finansowych i podmiotów zatrudniających, oraz specjalnego portalu internetowego o PPK.

Portal PPK to centrum informacji o funkcjonowaniu PPK. Będą na nim prezentowane wszystkie instytucje finansowe dopuszczone do udziału w PPK, a także wszystkie informacje o funkcjonowaniu systemu.

Wiadomości o PPK

↑ na górę