Fundusze, które złapały zadyszkę w pierwszym półroczu 2017
12.07.2017 | Katarzyna Czupa
Osłabienie dolara, spadek cen surowców i gorsze wyniki spółek z sektorów finansowego i dóbr luksusowych – to czynniki, które zaciążyły na wynikach dotychczasowych prymusów

Choć pierwsze półrocze 2017 r. było bardzo udane dla większości funduszy, nie wszystkim udało się wypracować dodatnie stopy zwrotu. Analizując wyniki warto zwrócić uwagę na produkty, dla których minione sześć miesięcy oznacza przerwanie dobrej passy, niekiedy trwającej kilka lat.

Bądź na bieżąco

Dołącz do 15 000 inwestorów, którzy prosto na maila otrzymują powiadomienia o nowych artykułach, wynikach inwestycyjnych oraz ważnych wydarzeniach rynkowych.

Do takich przypadków należy niewątpliwie NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO). W latach 2012-2016 średnia roczna stopa zwrotu wynosiła przeszło +13% - to najwyższy, obok Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO), wynik w grupie. Co więcej, rok rocznie produkt niezmiennie znajdował się w gronie liderów w grupie funduszy akcji globalnych rynków rozwiniętych. Od momentu uruchomienia produktu, roczne wyniki nigdy nie spadły poniżej zera. W efekcie fundusz od przeszło dwóch lat utrzymuje ocenę ratingową Analiz Online na poziomie trzech gwiazdek (w pięciostopniowej skali).

W 2017 r. wyniki funduszu uległy pogorszeniu. Stopa zwrotu wypracowana w minionym półroczu wyniosła -0,7%. Biorąc pod uwagę fakt, że grupa funduszy akcji globalnych rynków rozwiniętych wypracowała średni wynik na poziomie +7,5%, ujemna stopa zwrotu produktu z oferty NN Investment Partners TFI może zastanawiać. Analizując tegoroczne wyniki należy mieć na względzie, że kapitał zgromadzony w ramach funduszu lokowany jest zgodnie ze strategią „Value”, której założeniem jest wybieranie aktywów niedowartościowanych, które rynek wycenia poniżej ceny godziwej. W pierwszym półroczu podejście to nie przyniosło zadowalających wyników, przynosząc niższe stopy zwrotu niż inwestycje realizowane zgodnie z podejściem „Growth”, zakładającym lokowanie kapitału w spółki wzrostowe. Za spadkiem formy stoją także słabsze wyniki akcji spółek z sektorów energetycznego, finansowego oraz dóbr luksusowych.


Minione półrocze nie należało do udanych także jeśli chodzi o  fundusze z oferty Pioneer Pekao TFI, których kapitał lokowany jest przede wszystkim na rynku amerykańskim. Mowa o następujących produktach: Pioneer Akcji Amerykańskich (Pioneer Walutowy FIO)Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (Pioneer Walutowy FIO) oraz Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pioneer Walutowy FIO).

Chociaż w ostatnich latach osiągane wyniki na tle konkurencji były naprawdę zadowalające, w tym roku wszystkie wspomniane produkty cierpią na istotny spadek formy, skutkujący ujemnymi stopami zwrotu. Osłabienie wyników może zastanawiać zwłaszcza jeśli chodzi o pierwszy z funduszy. W minionym półroczu giełda amerykańska odnotowywała kolejne historyczne szczyty, a znacząca większość produktów z grupy akcji amerykańskich wypracowała dodatnie stopy zwrotu.

Wyjaśnienie stanowi istotne osłabienie się dolara – względem złotówki amerykańska waluta straciła blisko -11% wartości. Chociaż zdecydowana większość składników portfela przyniosła dodatnią stopę zwrotu, brak zabezpieczenia pod kątem ryzyka walutowego (stan na 31.12.2016) zadecydował o ujemnym wyniku.

Jeśli chodzi o Pioneer Obligacji Dolarowych Plus wynikom zaciążył nie tylko spadek dolara, ale również słabość globalnego rynku długu. W związku z tym, że kalendarz obfitował w istotne wydarzenia polityczne, rynek obligacji, cechował się istotną zmiennością. Swoje trzy grosze dołożyły także podwyżki stóp procentowych w USA. W efekcie, jeszcze przed uwzględnieniem spadku waluty, wypracowana stopa zwrotu była ujemna. Portfelowi zaciążyły przede wszystkim słabe wyniki funduszy, których kapitał ulokowany jest na globalnym rynku długu oraz w obligacje rynków wschodzących.

W przypadku funduszu Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, który zaliczany jest do grona produktów mieszanych, możemy mówić o dość pechowej selekcji. W jego portfelu znajdziemy mieszankę aktywów wymienionych wyżej produktów. Największy udział miały w nim jednostki funduszy, które w przypadku Pioneer Akcji Amerykańskich jako jedyne przyniosły ujemną stopę zwrotu. Wynikom zaciążył też spadek wartości jednostek jednego z funduszy dłużnych. Podobnie jak w dwóch pozostałych przypadkach negatywny wpływ na stopy zwrotu miało także osłabienie dolara.

Na uwagę zasługuje także QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO). Jest to produkt, w którego portfelu znajdziemy wyłącznie aktywa rosyjskie. Po ubiegłorocznym rekordowym wyniku w wysokości +56% (była to najwyższy wynik wypracowany w 2016 r.), sytuacja uległa zmianie niemal o 180 stopni. W ciągu pierwszego półrocza 2017 r. fundusz stracił -9,4%. Jest to efekt pogorszenia sentymentu na rynku surowców energetycznych, który negatywnie odbił się na notowania spółek działających w tym sektorze. Podmioty te mają bowiem istotny udział w portfelu funduszu.

Wahania wyników nie są zjawiskiem nietypowym dla produktu z oferty Quercus TFI. Ubiegłoroczny rekordowy wynik poprzedzała seria dużo mniej efektownych stóp zwrotu – w 2015 r. wartość jednostki wzrosła o blisko +2% podczas gdy rok wcześniej roczna strata przekroczyła poziom -40%. 

Katarzyna Czupa
Analizy Online

TAGI:

fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętychwyniki inwestycyjne

zobacz także

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę