Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Ranking Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) 2019

Aktualizacja: 08.11.2019

W rankingu IKE 2019 na pierwszym miejscu znalazło się IKE Plus NN Investment Partners TFI.

 

Czytaj więcej: Ranking IKE 2019 – gdzie dostaniesz najlepsze IKE?

 

Opis metodologii

O atrakcyjności IKE z funduszami inwestycyjnymi decyduje wiele różnych elementów.
Podzieliliśmy je na trzy pojemne grupy: efektywność zarządzania (inaczej jakość
oferowanych funduszy), koszty oraz samą ofertę produktową.

Komentarz do metodologii

W kategorii EFEKTYWNOŚĆ można uzyskać maksymalnie 35 punktów. Podstawą oceny jest
relacja zysku do ryzyka - którą mierzy wskaźnik Information Ratio - funduszy działających co
najmniej 3 lata. Pod uwagę wzięliśmy siedem z podstawowych grup, które poddano analizie
w trzech różnych horyzontach: rocznym, dwuletnim oraz trzyletnim (dla funduszy
gotówkowych i dłużnych) lub pięcioletnim (dla funduszy akcyjnych i mieszanych).
Analizowaliśmy efektywność funduszy akcji polskich uniwersalnych i globalnych, dłużnych
polskich uniwersalnych/papierów skarbowych (średnio i długoterminowych), stabilnego wzrostu oraz zrównoważonych. 

Druga analizowana kategoria to KOSZTY, za które można uzyskać maksymalnie 35 punktów.
Największą wagę w punktacji mają opłaty za zarządzanie (25 punktów). Kolejne pięć punktów
można uzyskać za brak opłat manipulacyjnych, trzy punkty – za brak opłat za utworzenie
programu oraz dwa punkty – za brak opłat za konwersję.

Ostatnim kryterium, które bierzemy pod uwagę jest OFERTA, czyli konstrukcja produktu, za
którą można otrzymać maksymalnie 30 punktów. W tej kategorii najwięcej punktów
przyznajemy za liczbę funduszy oferowanych w IKE oraz za szerokość oferty, mierzoną
dostępem podstawowych klasy aktywów niezbędnych do samodzielnej budowy portfela
(maksymalnie 13 pkt). Sprawdzamy czy w ramach IKE można zainwestować w fundusz akcji
polskich, fundusz akcji globalnych, dłużny polskich papierów, dłużny zagraniczny oraz tzw.
bezpieczną przystań, czyli fundusz gotówkowy. To nasza subiektywna ocena jakie fundusze
są niezbędne do odpowiedniej dywersyfikacji inwestycji i dopasowania jej struktury do
warunków rynkowych i profilu ryzyka.

Oceniamy także poziom wygody klienta w dostępie przez Internet. Obecnie wszystkie
towarzystwa dają możliwość podglądu inwestycji w sieci, jednak wciąż nie we wszystkich
możliwe jest założenie konta bez ruszania się z domu (w tej kategorii można otrzymać 7,5
pkt). Za oferowanie IKZE (wygodnie jest korzystać z obu kont w jednym TFI) przyznajemy 1
pkt. Premiujemy także wszelkie formy zdjęcia z klienta „ciężaru” podejmowania decyzji
alokacyjnych (portfele modelowe, fundusze cyklu życia, itp.) – za co można otrzymać
dodatkowe 7,5 punktu. W tym roku zdecydowaliśmy przyznać dodatkowy jeden punkt tym TFI, w których założenie IKE nie wiąże się z wysoką pierwszą wpłatą do funduszu.

W sumie każdy program może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

jak inwestować

↑ na górę