Strategie inwestycyjne: III faza cyklu
Paweł Bystrek
Wszystko ma swój koniec – także i opisana w poprzednim materiale recesja, po której przychodzi oczekiwana przez wielu inwestorów faza ożywienia. Jak dostosować portfel do zmieniających się warunków?

W fazie recesji bank centralny reagował na niekorzystną dynamikę PKB obniżką (a częściej rozłożonym w czasie cyklem obniżek) stóp procentowych. Takie działanie miało służyć wsparciu przedsiębiorstw, gdyż przy niższym koszcie kapitału firmy mogą uzyskać tańszy kredyt (oraz spłacać wyemitowane wcześniej obligacje o zmiennym oprocentowaniu). Zredukowane stopy procentowe sprzyjają także wzrostowi popytu ze strony gospodarstw domowych - oszczędzanie na lokatach bankowych staje się mniej atrakcyjne, a pożyczki typowo konsumpcyjne tańsze. Transmisja tego impulsu do gospodarki nie jest oczywiście natychmiastowa. Decyzje o zwiększaniu skali inwestycji przebiegają etapami, stopniowo zwiększa się także wielkość produkcji, rozłożone w czasie są także i decyzje o zatrudnieniu nowych pracowników.

Na wejście przez gospodarkę w fazę ożywienia wskazuje przekroczenie „dołka” dynamiki PKB (nie musi to oznaczać, że z etapu „kurczenia” się PKB przechodzimy do „wzrostu”, chodzi tu o przyspieszenie tempa), czemu towarzyszą kurczące się zapasy przedsiębiorstw oraz wzrost zatrudnienia.

Zgodnie ze strategią inwestowania w oparciu o bieżącą fazę cyklu koniunkturalnego takie zmiany gospodarcze powinny być dla inwestorów sygnałem, by dokonać odpowiednich zmian w strukturze portfela. W obliczu wciąż spowalniającej dynamiki cen oraz przekroczeniu punktu zwrotnego w dynamice produkcji, dalsze obniżanie przez bank centralny stóp procentowych byłoby mało zasadne. W momencie wkroczenia przez gospodarkę w fazę ożywienia dobiega zatem końca okres, w którym obligacje o stałym oprocentowaniu umożliwiały inwestorom osiąganie relatywnie atrakcyjnych stóp zwrotu (o mechanizmach wpływu stopy procentowej na obligacje pisaliśmy w jednym z wcześniejszych artykułów).


W praktyce identyfikacja punktu zwrotnego w dynamice PKB nie jest zadaniem łatwym, gdyż mamy w tym przypadku do czynienia ze skomplikowanymi i rozłożonymi w czasie procesami. Dodatkowym utrudnieniem jest także kwestia agregacji danych o produkcji, zatrudnieniu, zmian zapasów, inwestycji przedsiębiorstw oraz opóźnienia w ich ogłoszeniu. Faktem jednak jest, że potwierdzone dane o wzroście dynamiki produkcji powinny skłaniać inwestorów do zbudowania ekspozycji na akcje spółek. Co do zasady instrumenty udziałowe wyraźnie zyskują na wartości w tej fazie cyklu (z racji perspektyw rozwoju przedsiębiorstw), chociaż nie wszystkie reagują na ożywienie gospodarcze w jednakowym stopniu.

Dla wielu inwestorów indywidualnych bezpośrednie inwestycje w akcje giełdowych spółek są w praktyce trudne do zrealizowania, z racji czasu jaki wymagany jest na odpowiednią selekcję. Pewnym ułatwieniem w tym zakresie mogą okazać się fundusze inwestycyjne - z Rankingami i Ratingami poszczególnych produktów czytelnicy mogą zapoznać się w naszym serwisie. Warto zaznaczyć, że wielu inwestorów jest w tej fazie cyklu (szczególnie w jego początkowej fazie) zniechęcona do inwestycji w akcje, z racji obserwowanych wcześniej spadków notowań giełdowych indeksów. Znaczna część z nich podejmuje decyzje o inwestowaniu (bezpośrednio bądź przy udziale jednostek funduszy) znacznie później, co porównać można do wskakiwania do rozpędzonego już pociągu.

Wzrost akcji kredytowej banków, wysokie nakłady inwestycyjne oraz poprawa wskaźników zatrudnienia zaczynają stopniowo przekładać się na poziom cen w gospodarce. Zwiększone moce produkcyjne, niski poziom zapasów oraz relatywnie wysoki poziom konsumpcji prowadzą bowiem do punktu zwrotnego w dynamice cen. Moment, w którym inflacja zaczyna przyspieszać przynosi kres fazie ożywienia, rozpoczynając jednocześnie IV fazę cyklu gospodarczego – okres ekspansji. O mechanizmach gospodarczych kształtujących wówczas perspektywy stóp zwrotu z poszczególnych klas aktywów piszemy w naszym kolejnym materiale.

Paweł Bystrek
Analizy Online

TAGI:

cykl koniunkturalnyporady inwestycyjne

popularne porady

w co inwestować

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę