Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Sprawdź, kiedy zainwestować
w fundusze akcji MiŚ

Aktualizacja: 17.02.2020

flow fundusze akcji małych i średnich spółekSprawdź, kiedy najlepiej zainwestować w fundusze małych i średnich spółek, a kiedy wycofać się  do bezpiecznego funduszu.

Przedstawiamy strategię inwestowania opartą na wynikach analizy bilansu sprzedaży funduszy.

Zgodnie z założeniami strategii, aby maksymalizować wynik inwestycyjny należy nabywać / zbywać jednostki uczestnictwa wybranego funduszu małych i średnich spółek stosując następujące zasady:

  • nabywamy jednostki funduszu, gdy średnia z salda wpłat i wypłat grupy funduszy małych i średnich spółek  z poprzednich 6 miesięcy zmienia znak z ujemnego na dodatni – sygnał pozytywny (na wykresie - zielona strzałka),
  • umarzamy jednostki funduszu małych i średnich spółek / wycofujemy się do bezpiecznego funduszu, gdy średnia z salda wpłat i wypłat grupy funduszy małych i średnich spółek przyjmuje znak ujemny – sygnał negatywny (na wykresie – czerwona strzałka).

Ostatni sygnał: styczeń 2020– kupno funduszy akcji małych i średnich spółek

UWAGA! Inwestycja powinna nastąpić wraz z pierwszym wskazaniem (sygnałem). Opóźnienia w podjęciu decyzji niwelują, a w skrajnych przypadkach eliminują atuty strategii.

W przypadku funduszy akcji małych i średnich spółek, podejmowanie decyzji inwestycyjnych na podstawie tak określonych sygnałów przyniosłoby w latach 2005-2015 stopę zwrotu o +169 pkt proc. wyższą, niż w przypadku strategii „kup i trzymaj” (wyniki strategii przedstawiono na poniższym wykresie). Było to możliwe m.in. dzięki temu, iż zastosowanie strategii pozwoliło na uniknięcie strat w najtrudniejszych okresach (np. sygnał wyjścia z inwestycji w grudniu 2007 pomógł uniknąć konsekwencji upadku Lehman Brothers).

Stategia inwestycyjna oparta na sprzedaży funduszy MiŚ - WYNIKI

Opis metodologii

Strategia bazująca na analizie bilansu sprzedaży funduszy polega na wskazaniu momentów podjęcia decyzji inwestycyjnej na podstawie analizy zachowań inwestorów. Obserwacji podlegają dane dotyczące salda wpłat i wypłat do danej grupy funduszy w ujęciu średniej z ostatnich 6 miesięcy, przesuwanej co miesiąc. Jeśli średnia zmienia znak z ujemnego na dodatni, generowany jest sygnał kupna. I odwrotnie, jeśli zmienia znak z dodatniego na ujemny – generowany jest sygnał sprzedaży.

Komentarz do metodologii

Jak każda strategia, również strategia bazująca na bilansie sprzedaży funduszy nie gwarantuje sukcesu, ale może służyć jako podpowiedź inwestycyjna dla świadomych i doświadczonych inwestorów. Ważne, aby trzymać się kilku zasad:

  • nabywamy jednostki funduszu, gdy średnia z salda wpłat i wypłat danej grupy funduszy z poprzednich 6 mies. zmienia znak z ujemnego na dodatni,
  • umarzamy jednostki funduszu / wycofujemy się do bezpiecznego funduszu, gdy średnia przyjmuje znak ujemny,
  • inwestycja powinna nastąpić wraz z pierwszym wskazaniem - ewentualne opóźnienia w podjęciu decyzji niwelują, a w skrajnych przypadkach eliminują atuty strategii,
  • najlepiej działa „pod parasolem” (dobry fundusz akcyjny, ale również efektywny fundusz bezpieczny),
  • jak w przypadku każdej strategii aktywnej alokacji wpisane jest w nią ryzyko błędnego wskazania (pomyłki) – metoda powinna być traktowana jako uzupełnienie warsztatu, a nie jego jedyny element.

jak inwestować

↑ na górę