Sprawdź, kiedy zainwestować
w fundusze akcji MiŚ
Aktualizacja: 16.05.2018

Sprawdź, kiedy najlepiej zainwestować w fundusze małych i średnich spółek, a kiedy wycofać się  do bezpiecznego funduszu.

Przedstawiamy strategię inwestowania opartą na wynikach analizy bilansu sprzedaży funduszy.

Zgodnie z założeniami strategii, aby maksymalizować wynik inwestycyjny należy nabywać / zbywać jednostki uczestnictwa wybranego funduszu małych i średnich spółek stosując następujące zasady:

  • nabywamy jednostki funduszu, gdy średnia z salda wpłat i wypłat grupy funduszy małych i średnich spółek  z poprzednich 6 miesięcy zmienia znak z ujemnego na dodatni – sygnał pozytywny (na wykresie - zielona strzałka),
  • umarzamy jednostki funduszu małych i średnich spółek / wycofujemy się do bezpiecznego funduszu, gdy średnia z salda wpłat i wypłat grupy funduszy małych i średnich spółek przyjmuje znak ujemny – sygnał negatywny (na wykresie – czerwona strzałka).

 

Ostatni sygnał: sierpień 2017 – przejście do bezpiecznego funduszu

UWAGA! Inwestycja powinna nastąpić wraz z pierwszym wskazaniem (sygnałem). Opóźnienia w podjęciu decyzji niwelują, a w skrajnych przypadkach eliminują atuty strategii.

W przypadku funduszy akcji małych i średnich spółek, podejmowanie decyzji inwestycyjnych na podstawie tak określonych sygnałów przyniosłoby w latach 2005-2015 stopę zwrotu o +169 pkt proc. wyższą, niż w przypadku strategii „kup i trzymaj” (wyniki strategii przedstawiono na poniższym wykresie). Było to możliwe m.in. dzięki temu, iż zastosowanie strategii pozwoliło na uniknięcie strat w najtrudniejszych okresach (np. sygnał wyjścia z inwestycji w grudniu 2007 pomógł uniknąć konsekwencji upadku Lehman Brothers).

Opis metodologii

Strategia bazująca na analizie bilansu sprzedaży funduszy polega na wskazaniu momentów podjęcia decyzji inwestycyjnej na podstawie analizy zachowań inwestorów. Obserwacji podlegają dane dotyczące salda wpłat i wypłat do danej grupy funduszy w ujęciu średniej z ostatnich 6 miesięcy, przesuwanej co miesiąc. Jeśli średnia zmienia znak z ujemnego na dodatni, generowany jest sygnał kupna. I odwrotnie, jeśli zmienia znak z dodatniego na ujemny – generowany jest sygnał sprzedaży.

Komentarz do metodologii

Jak każda strategia, również strategia bazująca na bilansie sprzedaży funduszy nie gwarantuje sukcesu, ale może służyć jako podpowiedź inwestycyjna dla świadomych i doświadczonych inwestorów. Ważne, aby trzymać się kilku zasad:

  • nabywamy jednostki funduszu, gdy średnia z salda wpłat i wypłat danej grupy funduszy z poprzednich 6 mies. zmienia znak z ujemnego na dodatni,
  • umarzamy jednostki funduszu / wycofujemy się do bezpiecznego funduszu, gdy średnia przyjmuje znak ujemny,
  • inwestycja powinna nastąpić wraz z pierwszym wskazaniem - ewentualne opóźnienia w podjęciu decyzji niwelują, a w skrajnych przypadkach eliminują atuty strategii,
  • najlepiej działa „pod parasolem” (dobry fundusz akcyjny, ale również efektywny fundusz bezpieczny),
  • jak w przypadku każdej strategii aktywnej alokacji wpisane jest w nią ryzyko błędnego wskazania (pomyłki) – metoda powinna być traktowana jako uzupełnienie warsztatu, a nie jego jedyny element.

jak inwestować

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę