Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Sprawdź, kiedy zainwestować
w fundusze akcji uniwersalnych

Aktualizacja: 12.05.2020

Sprawdź, kiedy najlepiej zainwestować w fundusze akcji polskich uniwersalnych, a kiedy wycofać się do bezpiecznego funduszu. Przedstawiamy strategię inwestowania opartą na wynikach analizy bilansu sprzedaży funduszy.

Zgodnie z założeniami strategii, aby zmaksymalizować wynik inwestycyjny należy nabywać / zbywać jednostki uczestnictwa wybranego funduszu akcji polskich uniwersalnych stosując następujące zasady:

  • nabywamy jednostki funduszu, gdy średnia z salda wpłat i wypłat grupy funduszy akcji polskich uniwersalnych z poprzednich 6 miesięcy zmienia znak z ujemnego na dodatni – sygnał pozytywny (na wykresie - zielona strzałka),
  • umarzamy jednostki funduszu akcji polskich uniwersalnych / wycofujemy się do bezpiecznego funduszu, gdy średnia z salda wpłat i wypłat grupy funduszy akcji polskich uniwersalnych przyjmuje znak ujemny – sygnał negatywny (na wykresie – czerwona strzałka).

 

flow fundusze akcji polskich uniwersalne

Ostatni sygnał: czerwiec 2017 – przejście do bezpiecznego funduszu

 

UWAGA! Inwestycja powinna nastąpić wraz z pierwszym wskazaniem (sygnałem).  Opóźnienia w podjęciu decyzji niwelują, a w skrajnych przypadkach eliminują atuty strategii.

W przypadku funduszy akcji polskich uniwersalnych, podejmowanie decyzji inwestycyjnych na podstawie tych sygnałów w latach 2005-2015 lat przyniosłoby stopę zwrotu o +108 pkt proc. wyższą niż w przypadku strategii „kup i trzymaj” (wyniki strategii są na poniższym wykresie). Było to możliwe m.in. dzięki temu, iż pozwalała ona uniknąć strat w najtrudniejszych okresach (sygnał wyjścia z inwestycji w grudniu 2007 pomógł uniknąć konsekwencji upadku Lehman Brothers).

Strategia inwestycyjna oparta na sprzedaży funduszy - WYNIKI

Opis metodologii

Strategia bazująca na analizie bilansu sprzedaży funduszy polega na wskazaniu momentów podjęcia decyzji inwestycyjnej na podstawie analizy zachowań inwestorów. Obserwacji podlegają dane dotyczące salda wpłat i wypłat do danej grupy funduszy w ujęciu średniej z ostatnich 6 miesięcy, przesuwanej co miesiąc. Jeśli średnia zmienia znak z ujemnego na dodatni, generowany jest sygnał kupna. I odwrotnie, jeśli zmienia znak z dodatniego na ujemny – generowany jest sygnał sprzedaży.

Komentarz do metodologii

Jak każda strategia, również strategia bazująca na bilansie sprzedaży funduszy nie gwarantuje sukcesu, ale może służyć jako podpowiedź inwestycyjna dla świadomych i doświadczonych inwestorów. Ważne, aby trzymać się kilku zasad:

  • nabywamy jednostki funduszu, gdy średnia z salda wpłat i wypłat danej grupy funduszy z poprzednich 6 mies. zmienia znak z ujemnego na dodatni,
  • umarzamy jednostki funduszu / wycofujemy się do bezpiecznego funduszu, gdy średnia przyjmuje znak ujemny,
  • inwestycja powinna nastąpić wraz z pierwszym wskazaniem - ewentualne opóźnienia w podjęciu decyzji niwelują, a w skrajnych przypadkach eliminują atuty strategii,
  • najlepiej działa „pod parasolem” (dobry fundusz akcyjny, ale również efektywny fundusz bezpieczny),
  • jak w przypadku każdej strategii aktywnej alokacji wpisane jest w nią ryzyko błędnego wskazania (pomyłki) – metoda powinna być traktowana jako uzupełnienie warsztatu, a nie jego jedyny element.

jak inwestować

↑ na górę