Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

KNF: Altus TFI traci zezwolenie na wykonywanie działalności

05.02.2020 | analizy.pl
Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła Altus TFI zezwolenie na wykonywanie działalności i nałożyła na towarzystwo kary w łącznej kwocie 7 mln zł - poinformowała KNF w komunikacie. 

Sankcje zostały nałożone za naruszenia przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

Sankcji administracyjnej, polegającej na cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności, komisja nadała rygor natychmiastowej wykonalności.

Kara pieniężna w wysokości 5 mln zł nałożona została za zarządzanie przez towarzystwo funduszami inwestycyjnymi „w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny, niezapewniający zachowania należytej staranności i niezgodny z zasadami uczciwego obrotu, a także nieuwzględniający najlepiej pojętego interesu funduszy oraz uczestników funduszy oraz w sposób niezapewniający stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego”.

Komisja wskazała także na nieprawidłowości związane z wykonywaniem przez towarzystwo bieżącego nadzoru nad podmiotem, któremu powierzyło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych.

Kara w wysokości 2 mln zł nałożona została za naruszenie rozporządzenia oraz postanowień statutów w zakresie wyceny aktywów funduszy. 

Kara za fundusze wierzytelności i GetBack

Jak czytamy w komunikacie KNF kary pieniężne zostały nałożone za naruszenia związane z zamkniętymi funduszami wierzytelności, w tym za brak bieżącego nadzoru nad podmiotem, któremu powierzyło zarządzanie portfelami. Ów „podmiotem” jest spółka windykacyjna GetBack. Po Lartiqu i Saturnie, Altus jest trzecim towarzystwem, które straciło zezwolenie na wykonywanie działalności w związku ze współpracą z GetBackiem.

Co teraz z funduszami i z Altus TFI?

KNF podaje informacje o podstawowych skutkach prawnych swojej decyzji dla funduszy zarządzanych przez Altus TFI SA oraz podmiotów zaangażowanych w proces obsługi tych funduszy. 
 

  • Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy, od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez Towarzystwo fundusze inwestycyjne zarządzane dotychczas przez Towarzystwo reprezentowane są przez depozytariuszy tych funduszy. 
  • Altus TFI SA przestaje być towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art. 38 ust. 1 ustawy, wobec czego traci ono umocowanie do reprezentowania funduszy inwestycyjnych oraz prowadzenia ich spraw. 
  • Z uwagi na nadany decyzji Komisji rygor natychmiastowej wykonalności, od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia Towarzystwo nie może podejmować jakichkolwiek czynności związanych z reprezentowaniem, czy zarządzaniem funduszami. 
  • Fundusze inwestycyjne dotychczas zarządzane przez Towarzystwo, zgodnie z art. 68 ust. 1 zd. 2 ustawy, nie emitują oraz co do zasady nie wykupują certyfikatów inwestycyjnych. 
  • Stosownie do art. 68 ust. 1b. ustawy, jeżeli termin wykupu certyfikatów inwestycyjnych zgodnie ze statutem funduszu inwestycyjnego zamkniętego przypada w okresie, w którym fundusz jest reprezentowany przez depozytariusza, wykup może być przeprowadzony pod warunkiem, że płynność aktywów funduszu na to pozwala. O zamiarze wykupu lub o wykupie certyfikatów inwestycyjnych depozytariusz reprezentujący fundusz informuje zgodnie z przyjętym w statucie funduszu inwestycyjnego sposobem udostępniania informacji o funduszu do publicznej wiadomości oraz na swojej stronie internetowej. 
  • Okres, przez który depozytariusz reprezentuje dany fundusz, zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy, może trwać maksymalnie 3 miesiące od wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia. W tym okresie depozytariusz, kierując się interesem uczestników funduszy, powinien poszukiwać towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które przejmie zarządzanie danym funduszem inwestycyjnym. Po upływie tego okresu, jeżeli zarządzanie poszczególnymi funduszami nie zostanie przejęte przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, ulegną one rozwiązaniu.

 

Altus TFI – koniec marzeń o wielkim niezależnym TFI

Zezwolenie na wykonywanie działalności Altus otrzymał w grudniu 2008 roku. Trzy lata później wartość aktywów pod zarządzaniem przekroczyła miliard złotych. Ambicje były duże – Altus chciał przyspieszyć rozwój pozyskując inne TFI. Dopiął swego przejmując TFI SKOK, a później BPH TFI (obecnie Rockbridge TFI). W międzyczasie toczyły się również rozmowy z Esaliens TFI w sprawie połączenia, ale ostatecznie nie spotkało się to ze zgodą akcjonariuszy.

aktywa funduszy altus i alter


 

TAGI:

kara nałożona przez KNF

Popularne


zobacz także

↑ na górę