Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Wcześniejsza wypłata środków z PPK: choroba

09.09.2019 | Jan Chojnacki
Źródło: Shutterstock.com
Środki z PPK standardowo wypłacane są po 60 roku życia. Są jednak sytuacje, w których można wypłacić wcześniej, nie tracąc przywilejów. Jedną z nich jest choroba

ZAMÓW KONSULTACJĘ i spersonalizowany raport dotyczący wyboru instytucji zarządzającej PPK. Kompleksowo analizujemy oferty wszystkich instytucji zarządzających. Zwracamy uwagę na wszystkie najważniejsze aspekty, w tym na: doświadczenie, efektywność zarządzania kapitałem, kadrę zarządzającą, pomoc w obsłudze programu czy koszty.
 

Jak wybrać PPK. Doradztwo przy wyborze PPK.


Wpłaty do PPK są dobrowolne. Oznacza to, że w każdym momencie można wypłacić zgromadzone środki. Standardowo taka wypłata przed ukończeniem 60 roku życia pomniejszona jest o wpłaty ze strony Skarbu Państwa i o podatek od zysków kapitałowych. Konieczne jest również odprowadzenie 30% środków wpłaconych przez pracodawcę na wskazany rachunek ZUS. Ustawodawca przewiduje dodatkowo dwie sytuacje, w których można wypłacić środki bez pomniejszania ich – jedną z nich jest choroba.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Jeśli uczestnik, jego współmałżonek lub dziecko zachoruje na jedną ze wskazanych w ustawie o PPK poważnych chorób, może on wypłacić 25% wszystkich zgromadzonych środków bez konieczności ich zwrotu.

Przez poważną chorobę ustawodawca rozumie całkowitą utratę zdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej ustaloną w formie  orzeczenia  przez  lekarza orzecznika  lub  komisję  lekarską  ZUS, umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności orzeczony przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności na okres co najmniej 2 lat lub zdiagnozowanie u dorosłej osoby w najbliżej rodzinie, potwierdzone zaświadczeniem lekarza medycyny, jednej z niżej wymienionych chorób:

amputacja kończyny, bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych, wirusowe zapalenie mózgu, choroba Alzheimera, choroba Leśniowskiego-Crohna, choroba neuronu ruchowego (stwardnienie zanikowe  boczne),  choroba  Parkinsona,  dystrofia  mięśniowa,  gruźlica, niewydolność nerek, stwardnienie rozsiane, choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV), kardiomiopatia, nowotwór złośliwy, toczeń trzewny układowy, udar mózgu, utrata mowy, słuchu lub wzroku, wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub zawał serca.

Wcześniejsza wypłata przysługuje nam również w przypadku, gdy członek naszej rodziny nie ukończył 16 roku życia i posiada orzeczoną przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności niepełnosprawność, a także gdy dziecko uczestnika PPK zachoruje na jedną z niżej wymienionych w ustawie chorób:

poliomyelitis  (choroba  Heinego-Medina),  zapalenie  opon  mózgowych, zapalenie  mózgu,  anemia  aplastyczna,  przewlekłe  aktywne  zapalenie wątroby,  padaczka,  gorączka  reumatyczna,  nabyta  przewlekła  choroba serca,  porażenie  (paraliż),  utrata wzroku,  głuchota  (utrata  słuchu), potransfuzyjne zakażenie wirusem HIV, schyłkowa niewydolność nerek, tężec,  cukrzyca,  łagodny  guz  mózgu,  przeszczepienie  narządów,  zabieg rekonstrukcyjny  zastawek,  zabieg  rekonstrukcyjny  aorty  lub  nowotwór złośliwy.

Wniosek o wypłatę uczestnik składa w wybranej do prowadzenia PPK instytucji finansowej. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie odpowiedniej instytucji lub diagnozę lekarza medycyny potwierdzające wystąpienie kwalifikowanej choroby.

Ustawa nie wskazuje limitu liczby zachorowań, które uprawniają uczestnika do wcześniejszej wypłaty środków. Nie ma również znaczenia, czy osoba zachorowała na kwalifikowaną chorobę przed czy po przystąpieniu do PPK. Jedno zdarzenie określone jako wystąpienie poważnej choroby uprawnia nas do jednej wypłaty 25% zgromadzonych środków. Wypłata środków na poczet poważnej choroby możliwa jest jedynie do momentu rozpoczęcia wypłat przysługujących po osiągnięciu 60 roku życia przez uczestnika PPK.

TAGI:

PPK

zobacz także

↑ na górę