Depozytariusze funduszy pod lupą KNF

19.07.2019 | Wojciech Kiermacz
Źródło: ESB Professional / Shutterstock.com
pobierz plik: pdf
Komisja Nadzoru Finansowego widzi nieprawidłowości wśród depozytariuszy funduszy inwestycyjnych. Publikuje komunikat, w którym przypomina, czego od nich oczekuje

W opublikowanym w piątek obszernym komunikacie (znajdziesz go w załączeniu do tej wiadomości) Komisja Nadzoru Finansowego wskazuje nie tylko na nieprawidłowości w działaniu depozytariuszy funduszy. Wyjaśnia również wątpliwości związane z interpretacją co do realizacji niektórych z ich obowiązków.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Kim jest depozytariusz funduszy?

To instytucja zewnętrzna, niepowiązana z funduszem i TFI, której zadaniem jest m.in.:

*przechowywanie aktywów funduszu,
*prowadzenie rejestru wszystkich aktywów funduszu inwestycyjnego,
*kontrola nad prawidłowym przechowywaniem środków pieniężnych funduszu,
*kontrola nad procesem nabywania i odkupywania jednostek uczestnictwa oraz emitowania, wydawania i wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.

Komisja rozłożyła na czynniki pierwsze poszczególne obowiązki depozytariusza. Jak czytamy, celem tego stanowiska jest rozwianie wątpliwości interpretacyjnych oraz przyczynienie się po stronie depozytariuszy do minimalizacji ryzyka działania niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa i standardami oczekiwanymi przez KNF.
 

Kontrola nad emitowaniem i wykupywaniem certyfikatów inwestycyjnych

KNF podkreśla, że umowa pomiędzy depozytariuszem a funduszem powinna określać terminy emisji i wykupów certyfikatów lub częstotliwość zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa. Powinna również zapewniać regularny dostęp do informacji o tym, ile zostało złożonych żądań wykupu czy zleceń odkupienia.

Brak zapewnienia dostępu do ww. informacji bądź nieterminowe przekazywanie ww. informacji depozytariuszowi wpłynie na skuteczność sprawowanej przez niego kontroli czynności faktycznych i prawnych dokonywanych przez fundusz.

To w konsekwencji może prowadzić do naruszenia przepisów – depozytariusz nie może bowiem, w opinii KNF, zapewnić w takim wypadku, aby obrót jednostkami czy certyfikatami odbywał się zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu.
 

Inwestowanie w spółki celowe

Komisja zwraca depozytariuszom uwagę na fundusze inwestujące w wielopoziomowe struktury spółek celowych. Depozytariusze powinni zadbać o dostęp do informacji o tym, w co dalej inwestują spółki celowe, w które inwestuje fundusz.

Depozytariusz alternatywnych funduszy inwestycyjnych jest zobowiązany do ukształtowania takich relacji z towarzystwem, aby możliwa była weryfikacja, a następnie rejestracja oraz przechowywanie aktywów będących pośrednio w posiadaniu funduszu.

Sama rejestracja to nie wszystko. Depozytariusz powinien nadzorować transakcje również na poziomie spółek celowych, a nie tylko na poziomie funduszu.
 

Kompetencje kontrolno-nadzorcze depozytariusza

Komisja przypomina depozytariuszom o obowiązku weryfikacji zgodności działania funduszu z przepisami prawa i statutem. Katalog czynności kontrolnych jest otwarty.

Tytułem przykładu można wskazać, że obowiązków depozytariusza nie można tylko i wyłącznie sprowadzić do kontrolowania przez niego ustawowych i statutowych limitów i ograniczeń inwestycyjnych danego funduszu. W ramach swoich obowiązków depozytariusz powinien także dokonywać m.in. weryfikacji, czy na moment realizacji transakcji fundusz inwestycyjny posiada aktywa, w tym środki pieniężne, pozwalające na nabycie danego składnika lokat i zapłatę ustalonej w umowie ceny.

Inny przykład – jeśli depozytariusz jednego funduszu jest równocześnie depozytariuszem drugiego, to powinien kontrolować ewentualne transakcje pomiędzy dwoma funduszami. Powinien dokonać weryfikacji pod kątem zdolności funduszu nabywającego aktywa do uregulowania zobowiązań wynikających z umowy zawartej z drugim funduszem.
 

TFI musi pomóc depozytariuszowi

Choć depozytariusz jest zobowiązany działać niezależnie od towarzystwa, to jednak TFI ma obowiązek przekazywania wszelkich instrukcji dotyczących aktywów funduszu i informacji związanych z prowadzaną przez niego działalnością. KNF wymienia m.in. gwarancję dostępu do sprawozdań finansowych oraz możliwość przeprowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie funduszu.

Wojciech Kiermacz
Analizy Online

TAGI:

depozytariuszKNF

zobacz także

↑ na górę