MF chce ograniczyć liniową wycenę w portfelach funduszy

18.09.2018 | Zespół Analiz Online

Ministerstwo Finansów zaproponuje zmianę wyceny instrumentów dłużnych będących w portfelach funduszy inwestycyjnych - wynika z planu prac legislacyjnych resortu

Konieczność aktualizacji przepisów Ministerstwo Finansów tłumaczy m.in. implementacją prawa Unii Europejskiej oraz zamiarem dostosowania lokalnych standardów wyceny do międzynarodowej praktyki.

Zdaniem resortu system wyceny produktów dłużnych na rodzimym rynku odbiega od międzynarodowych standardów rachunkowości. Podczas gdy opierają się one na wycenie rynkowej bądź na modelu opartym na obserwowalnych bezpośrednio lub pośrednio danych rynkowych, lokalna praktyka ewoluowała w kierunku dominacji efektywnej stropy procentowej. Nie uwzględnia ona żadnych parametrów ani ryzyk rynkowych bądź emitenta, jako podstawowego sposobu wyceny instrumentów dłużnych w sposób nadużywający wyjątku dopuszczonego w rozporządzeniu.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

MF uzasadnia potrzebę zmian wzrastającym ryzykiem systemowym, wynikającym z błędnej oceny ryzyka instrumentów dłużnych, w tym w szczególności ryzyka kredytowego i ryzyka płynności. Zdaniem resortu zastosowanie efektywnej stopy procentowej wytwarza nieprawdziwe postrzeganie produktów opartych o instrumenty wyceniane wg tej metody jako produktów o niskiej zmienności i tym samym wysokim bezpieczeństwie, utożsamianego z bezpieczną lokatą, gdyż model wyceny nie uwzględnia żadnych zmian parametrów rynkowych aż do momentu bankructwa emitenta.
 
Często podnosiliśmy ten problem na łamach naszego serwisu:
Wycena w funduszach - gdzie tkwi diabeł?
Polski znaczy specyficzny - fundusze obligacji korporacyjnych
 
MF zaproponuje określenie wartości godziwej w pierwszej kolejności jako wartości rynkowej. Zaproponuje też ograniczenie zastosowania metody efektywnej stopy procentowej wyłącznie do instrumentów rynku pieniężnego o terminie zapadalności mniejszej niż 92 dni. Tym samym jakikolwiek instrument o terminie zapadalności dłuższym niż 3 miesiące powinien być wyceniany do wartości rynkowej lub z wykorzystaniem modelu opartego o parametry rynkowe.
 
MF chce wydać nowelę rozporządzenia w I kwartale 2019 roku.
 
Jak wynika z informacji serwisu obligacje.pl, metoda wyceny instrumentów dłużnych była jednym z przedmiotów lipcowego posiedzenia zespołu roboczego ds. przeglądu regulacji rynku obligacji korporacyjnych. W sierpniu Piotr Borowski, członek zarządu w GPW, w liście do MF zwracał między innymi uwagę na to, że obligacje nienotowane na aktywnym rynku przy wycenie w skorygowanej cenie nabycia nie uwzględniają sytuacji finansowej emitenta. Z kolei według ekspertów Narodowego Banku Polskiego „w przypadku wszystkich papierów dłużnych wycena powinna być dokonywana według wartości godziwej, która uwzględnia m.in. profil płynności inwestycji oraz ryzyko kredytowe emitenta, a nie według skorygowanej ceny nabycia”.
 
/az

zobacz także

↑ na górę