Aviva Investors Obligacji Dynamiczny - zdecydowanych ruchów się nie boi
09.08.2017 | Marcin Różowski, Paweł Bystrek

Data analizy: 09 sierpnia 2017 r.

Fundusz: Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO)

Segment: dłużne PLN

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) - 4 gwiazdki
Nasza opinia
Charakterystyka produktu
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny jest przedstawicielem grupy krajowych funduszy dłużnych o uniwersalnej strategii. Na tle swoich konkurentów silnie wyróżnia się podejściem zarządzających do konstrukcji portfela. Pierwszą i najbardziej wyraźną różnicą jest całkowita koncentracja na instrumentach skarbowych – ryzyko kredytowe emitentów korporacyjnych w tym przypadku nie występuje. Taka „czysta” formuła produktu nie oznacza bynajmniej, że jest ona nudna. Wprost przeciwnie – kolejną wyróżniającą cechą jest bowiem poszukiwanie stóp zwrotu na międzynarodowych rynkach, a udział zagranicznych obligacji skarbowych należy do najwyższych w grupie. Jeśli chodzi o samą geograficzną alokację portfela, to oprócz przeważających w aktywach obligacji Skarbu Państwa znaczący udział posiadają papiery z Europy Środkowo-Wschodniej. Towarzyszące inwestycjom zagranicznym ryzyko walutowe jest w tym przypadku w pełni zabezpieczane, co umożliwia czerpanie korzyści w postaci tzw. punków swapowych. Dzięki takiej konstrukcji zarządzający uzyskują ekspozycję wyłącznie na ryzyko stopy procentowej (zawierające się w szerokim paśmie duration od 1 roku do 6 lat), jak i ryzyko danego kraju. Kolejną cechą wyróżniającą jest wykorzystywanie mniej szablonowych strategii, takich jak na przykład inwestowanie w jednostki funduszy ETF, umożliwiających zarobek na spadkach cen obligacji Niemiec.  
 
Opinia Analiz Online
Zawarta w nazwie „dynamiczność” znajduje odzwierciedlenie w tempie i skali zmian struktury portfela. Przykładem na poparcie tej tezy może być chociażby prawie całkowite wyprzedanie z portfela obligacji Węgier w pierwszym kwartale 2017 r., podczas gdy jeszcze na koniec grudnia 2016 r. odpowiadały za 14,7% aktywów netto. Kolejnym przykładem jest zwiększenie zaangażowania w Lyxor ETF Daily Double Short Bund do poziomu 12,2% (z 7,4% kwartał wcześniej) lub polskich obligacji skarbowych denominowanych w euro (do 5,7% z 0,2%). Dynamiczność widoczna jest także po stronie parametru duration, z reguły utrzymującego się na poziomie wyższym niż u konkurentów. Chociaż modelowo może sięgać nawet wysokich jak na krajowe standardy 6 lat, to jednak w praktyce może być przez zarządzających szybko redukowane przez zakup wspomnianych już jednostek. W rezultacie ekspozycja na stopę procentową bywa okresowo zmniejszana, a co za tym idzie czynnikiem przyczyniającym się do wyników staje się wówczas premia za inwestycje w konkretnym kraju. Dosyć wyraźne zmiany w portfelu i stosowanie mniej szablonowych strategii oraz szersze ramy dopuszczalnego duration pozytywnie przekładają się na wyniki względem konkurentów. Chociaż w miesięcznych stopach zwrotu trudno jest doszukiwać się pewnej powtarzalności, to już dla dłuższych okresów jest ona bardzo wyraźna – prawie we wszystkich analizowanych interwałach wyniki znajdują się w I kwartylu. Wypracowane w trakcie minionych 12 miesięcy +2,0% oznacza przewagę na przeciętnym wynikiem w grupie w wysokości +0,6 pkt proc., co w środowisku rekordowo niskich stóp nie jest bez znaczenia. Dla okresu 5 lat dystans względem konkurentów przemawia do wyobraźni w znacznie większym stopniu, gdyż +34,2% to nadwyżka w postaci 16,3 pkt proc.
 
Uzasadnienie oceny
Wysoką ocenę uzasadniają nie tylko konkurencyjne wyniki oraz dobrze zorganizowany proces inwestycyjny i dostęp do międzynarodowych ekspertyz. Bazujący na wskaźniku efektywności zarządzania (information ratio) Ranking Analiz Online w długim okresie (36m) to najwyższe 5a, a na przestrzeni minionych 12 miesięcy wartość ta nie uległa zmianie. Pogorszyła się natomiast nota rankingowa w krótkim terminie, która spadła z 5a przez 4a do przeciętnych 3a. O ile taka zamiana może mieć wyłącznie charakter krótkoterminowy, to jednak stałym obciążeniem są wyższe niż u rywali koszty. Bilans zalet i mankamentów przemawia jednak zdecydowanie na korzyść tych pierwszych i decydujemy się na podtrzymanie dotychczasowych wysokich 4 gwiazdek.

Paweł Bystrek, Marcin Różowski
Analizy Online

TAGI:

Aviva Investors TFIfundusze dłużne polskie uniwersalneratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

13.07.2018
↑ na górę