Struktura oszczędności gospodarstw domowych (marzec 2017)
20.06.2017 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
Według danych, zgromadzonych przez nas z poszczególnych segmentów rynku, wartość oszczędności Polaków na koniec marca 2017 roku wyniosła 1315 mld zł

To o +36 mld zł (+2,8%) więcej, niż na koniec 2016 roku. W skali 12 miesięcy dynamika przekroczyła +10%.


Duży udział we wzroście oszczędności miały dodatnie zmiany wycen w kilku segmentach, możliwe dzięki korzystnym warunkom na rynkach kapitałowych. Koniunkturze na warszawskiej giełdzie sprzyjała zmiana nastawienia do krajowego rynku akcji głównie ze strony inwestorów zagranicznych, ale także - w mniejszym stopniu - napływ kapitału do funduszy akcji polskich. Główne indeksy GPW zanotowały dwucyfrowe stopy zwrotu, w tym indeks szerokiego rynku WIG zyskał +11,9%. W efekcie wysoką dynamikę odnotowały segmenty oszczędności powiązane z rynkami kapitałowymi, czyli akcje (ponad +10%), otwarte fundusze emerytalne (+9,3%), fundusze inwestycyjne (+5,8%) oraz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (+2,4%).

W ujęciu wartościowym największy wpływ na wzrost oszczędności w I kwartale 2017 roku miały otwarte fundusze emerytalne (OFE), które z racji wysokiego udziału akcji w portfelach, czerpały korzyści z umocnienia warszawskiego parkietu. W zaledwie 3 miesiące aktywa w nich zgromadzone zwiększyły się o ponad +14 mld zł (+9,3%). To najlepszy okres od III kwartału 2013 roku, w którym przyrost wyniósł blisko +20 mld zł. Wpływ transferów środków z ZUS był niewielki, co wynika z niższych wpłat do systemu kapitałowego, jak i stopniowego przenoszenia z OFE do ZUS środków osób osiągających wiek przedemerytalny (tzw. mechanizm „suwaka”).

Do istotnego przyrostu oszczędności w I kwartale przyłożyły się także aktywa o defensywnym charakterze. Chodzi o bezpośrednie inwestycje w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa oraz o środki spoczywające na bankowych rachunkach. W przypadku gotówki odnotowaliśmy bowiem spadek o -1,2 mld zł (do 173,2 mld zł).

Depozyty złotowe i walutowe są ostatnio najszybciej przyrastającym aktywem finansowym w posiadaniu gospodarstw domowych. Choć w I kwartale miały dość wysoki udział we wzroście oszczędności Polaków, to był on nieco niższy niż w poprzednich kwartałach. W ciągu trzech miesięcy wartość depozytów ulokowanych w bankach i SKOK-ach powiększyła się o ponad +8,8 mld zł do 733 mld zł, podczas gdy w poprzednim kwartale było to +26 mld zł. Została natomiast utrzymana tendencja powiększającej się przewagi środków trzymanych na rachunkach bieżących nad środkami ulokowanymi na depozytach terminowych. Na rachunkach bieżących i ROR-ach gospodarstwa domowe na koniec marca br. zgromadziły 415 mld zł, o ponad +13 mld zł więcej niż na koniec grudnia 2016 roku. Tymczasem wartość środków ulokowanych na depozytach terminowych zmniejszyła się w tym okresie o -4,6 mld zł do 318 mld zł na koniec marca. W sumie oszczędności trzymane na rachunkach i depozytach odpowiadają za ponad 55% oszczędności Polaków.

W ostatnich miesiącach pewien renesans przeżywają obligacje Skarbu Państwa, które nigdy nie stanowiły istotnego składnika naszych oszczędności (zaledwie 1% na koniec marca). W ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku ich wartość powiększyła się o ponad +1 mld zł, najwięcej od IV kwartału 2013 roku. W ostatnich latach sprzedaż detalicznych obligacji skarbowych była zdominowana przez obligacje 2-letnie o stałym oprocentowaniu (DOS) oraz sporadycznie przez specjalne emisje (o terminie wykupu kilku, kilkunastu miesięcy). Tymczasem w tym roku coraz większą rolę zaczynają odgrywać obligacje indeksowane inflacją (4- i 10-letnie) – ich udział w sprzedaży wyniósł blisko 50% w I kwartale. W przypadku pierwszych marża wynosi obecnie 1,25 pkt proc. ponad inflację od drugiego roku inwestycji (odsetki płatne co roku), a w drugich – 1,5 pkt proc. (odsetki wypłacane na koniec oszczędzania). Przed inflacją „chronią” także obligacje skierowane do beneficjentów programu Rodzina 500 plus. Jednak, jak wynika z danych Ministerstwa Finansów, ich sprzedaż wciąż jest niewysoka (ok. 1 mln zł miesięcznie).


Zespół Analiz Online

TAGI:

oszczędnościstruktura oszczędności

zobacz także

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę