Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

UniKorona Pieniężny - cały czas w czołówce

15.07.2016 | Marcin Różowski, Paweł Gruber

Data analizy: 15 lipca 2016 r.

Fundusz: Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO)

Segment: gotówkowe i pieniężne PLN

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) - 5 gwiazdek
UniKorona Pieniężny to rozwiązanie sprofilowane na klienta poszukującego funduszu o wyższym poziomie bezpieczeństwa, który liczy jednocześnie na zyski większe niż na lokacie w banku. Aby tak określony cel był realny do osiągnięcia, zarządzający musi mieć jednak do dyspozycji odpowiednie narzędzia do jego osiągania. Andrzej Czarnecki – menadżer portfela - może wykorzystywać różnorodne instrumenty i strategie. Do podstawowych należą obligacje skarbowe (w większości polskie, choć również innych państw z Europy Środkowo-Wschodniej), komercyjne oraz dług denominowany w walutach innych niż złoty. Głównym źródłem wyniku jest natomiast obszar zarządzania ryzykiem stopy procentowej. W przypadku UniKorona Pieniężny jest ono stale utrzymywane na wysokim, jak na rozwiązanie o charakterze gotówkowym i pieniężnym, poziomie ok. 1,2-1,3 roku, choć okresowo bywało nawet nieznacznie wyższe. Wysokie duration jest w efekcie jednym z kluczowych czynników decydujących o wynikach funduszu. Istotna jest jednak także część korporacyjna (ok. 50% aktywów), szeroko zdywersyfikowana pośród ponad 100 emitentów. Największy udział w tej części portfela mają duże polskie przedsiębiorstwa, w tym także poprzez ich zagraniczne spółki zależne. Kilka procent stanowią również obligacje firm prowadzących działalność poza granicami Polski (m.in. z Turcji). Ponieważ związane z nimi ryzyko walutowe jest zabezpieczane (w przypadku EUR i USD), wyniki funduszu powiększają korzyści wynikające z różnic w stopach procentowych dla tych walut (tzw. punkty swapowe). To ważne, ponieważ wspomniany wysoki udział emitentów o relatywnie wysokiej wiarygodności kredytowej determinuje niską w porównaniu do większości konkurentów rentowność części korporacyjnej. Dodatkowe zyski z zabezpieczania ryzyka kursowego wpływają natomiast na jej wzrost.
 
Obok podstawowych instrumentów finansowych decydujących o strukturze portfela funduszu, chętnie wykorzystywane są również mniej standardowe narzędzia. Należy do nich przede wszystkim dźwignia finansowa, którą Andrzej Czarnecki wykorzystuje niemal stale, niekiedy w dużej skali (kilkadziesiąt procent aktywów netto). Niewątpliwie jak dotychczas stanowiło to znaczący bonus dla wyników, jednak z drugiej strony wiąże się z ryzykiem poniesienia większych strat, jeśli ceny obligacji będą spadać. Zarządzający korzysta także z instrumentów pochodnych na stopę procentową. W tym jednak wypadku celem jest ograniczanie duration poszczególnych instrumentów z portfela.
 
Efektem aktywnego i raczej niestandardowego podejścia do budowy portfela są z jednej strony bardzo dobre wyniki funduszu na tle grupy, jednak z drugiej - wyższe ryzyko. W kontekście tych pierwszych warto odnotować zarówno wypracowaną przewagę ponad średnią w poszczególnych okresach, jak i powtarzalność wyższych od przeciętnej stóp zwrotu. Nadwyżka w horyzoncie roku i 3 lat wynosi odpowiednio +0,7 oraz +2,7 pkt proc. Warto jednocześnie zaznaczyć, że nie jest to efektem jednorazowych sukcesów, a systematycznego budowania przewagi – wyniki UniKorona Pieniężny są wyższe niż w przypadku większości konkurentów w krótszych interwałach czasowych (np. kwartalnie i miesięcznie). Ceną za potencjalnie lepsze zyski jest jednak zmienność stóp zwrotu. Jej zakres w porównaniu do rywali jest zauważalnie szerszy, głównie z uwagi na wspomniany, znacznie wyższy poziom ryzyka stopy procentowej portfela. Nie zmienia to jednak faktu, że efektywność zarządzania mierzona parametrem information ratio w długim terminie jest bardzo wysoka, choć w krótszym okresie 12 miesięcy odnotowaliśmy jej spadek do przeciętnego poziomu.
 
W naszej ocenie UniKorona Pieniężny jest produktem zarządzanym wielowymiarowo i aktywnie, ze wszystkimi tego konsekwencjami. W efekcie klienci faktycznie mogą liczyć na to, że rentowność tej inwestycji będzie wyższa niż w przypadku lokat bankowych. Z drugiej jednak strony muszą mieć świadomość i akceptować szersze niż w przypadku bardziej klasycznych rozwiązań spektrum ryzyk, a także dość wysoką jak na tę grupę funduszy maksymalną opłatę za zarządzanie (1,5% w skali roku). Całościowy bilans jest naszym zdaniem cały czas bardzo pozytywny, dlatego z przekonaniem podtrzymujemy dotychczasową 5-gwiazdkową ocenę funduszu.

Paweł Gruber, Marcin Różowski
Analizy Online

TAGI:

Andrzej Czarneckifundusze gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalneratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę