Ipopema Gotówkowy - przeskoczyć depozyty

16.03.2018 | Marcin Różowski, Paweł Bystrek

Data analizy: 16 marca 2018 r.

Fundusz: Ipopema Oszczędnościowy (Ipopema SFIO) (d. Ipopema Gotówkowy)

Segment: gotówkowe i pieniężne PLN

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu Ipopema Oszczędnościowy (Ipopema SFIO) (d. Ipopema Gotówkowy) - 4 gwiazdki
Charakterystyka produktu
W popularnej wśród rodzimych inwestorów grupie funduszy gotówkowych i pieniężnych interesującą propozycją jest Ipopema Gotówkowy. Na tle części konkurentów wyróżnia się bowiem „czystą” formą. Przejawia się ona przede wszystkim w konstrukcji portfela, wyłącznie w oparciu o papiery denominowane w polskim złotym. Ponadto nie mają tu zastosowania instrumenty pochodne, zaś podejmowane ryzyko kredytowe jest relatywnie niewielkie. W części nieskarbowej, odpowiadającej za około 50% aktywów netto, znajdziemy bowiem listy hipoteczne, obligacje banków, a wśród przedsiębiorstw dominują podmioty takie jak PKN ORLEN, Kruk czy najwięksi z krajowych deweloperów. W ramach polityki inwestycyjnej dozwolone jest również dołączenie instrumentów wyemitowanych przez podmioty o ratingu niższym od inwestycyjnego. W przypadku podjęcia takiej decyzji zaangażowanie w pojedynczą firmę nie może przekroczyć 2,5%, a w ujęciu sumarycznym maksymalny ich udział to 10%. W odróżnieniu od części konkurentów zarządzający portfelem (Mariusz Zaród) stosuje oportunistyczne podejście i chętnie dokonuje obrotu papierami korporacyjnymi. Nie inaczej jest zresztą w części skarbowej, gdzie aktywnemu pozycjonowaniu się na krzywej dochodowości towarzyszy mechanizm dźwigni finansowej.

Nasza opinia
Inwestujący w produkty gotówkowe i pieniężne zainteresowani są z reguły dwoma aspektami. Pierwszym jest nieujemna stopa zwrotu w poszczególnych miesiącach, drugim zaś osiągnięcie wyniku wyższego niż byłby możliwy do uzyskania z depozytu bankowego. Jeśli chodzi o pierwsze kryterium, to w ponad pięcioletniej historii funkcjonowania zdarzyły się zaledwie dwie ujemne obserwacje miesięcznych wyników. Były to jednak straty na poziomie 3 i 4 miejsca po przecinku. Z kolei roczne stopy zwrotu w mienionych 12 miesiącach zawierały się w przedziale od +2,2% do +3,8%. Osiągane wyniki zarówno w okresie roku, 2, 3 oraz 5 lat plasują fundusz w drugim kwartylu w grupie porównawczej. Kalkulowany w oparciu o parametr IR ranking wynosi w horyzoncie jednego roku 3a, zaś dla okresu 36 miesięcy jest to 4a. W tym kontekście aspektem ważnym podkreślenia są rynkowe wyceny papierów, które w pewien sposób „ciążą” temu produktowi, gdyż część konkurencji stosuje metodę efektywnej stopy procentowej.

Uzasadnienie opinii
Po modyfikacji polityki z jesieni 2015 r. Ipopema Gotówkowy udowodnił, że jest produktem więcej niż „tylko” solidnym. Rozumiemy pod tym terminem nie tylko aktywne poszukiwanie przez zarządzającego stopy zwrotu na krajowym rynku, ale również relatywnie wysoką jakość kredytową portfela i systemowe rozproszenie ryzyka związanego z pojedynczymi emitentami. Szczególnie ten drugi aspekt jest z naszej perspektywy istotny, gdyż w znacznym stopniu niweluje ryzyko ewentualnego odpisu z tytułu utraty wartości. Dla produktów o bezpiecznym profilu jest to bardzo istotną zaletą. Jeżeli zaś chodzi o słabsze strony, to być może nie wszystkim inwestorom przypadnie do gustu brak emitentów zagranicznych, jednak nie jest to obiektywną wadą produktu. Mając na uwadze powyższe, decydujemy się na podniesie oceny do 4 gwiazdek, uznając tym samym, że w obecnej formule Ipopema Gotówkowy to więcej niż „średnia +”.

Paweł Bystrek, Marcin Różowski
Analizy Online

TAGI:

fundusze gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalneIpopema TFIratingi i analizy funduszy

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę