Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
10 najlepszych funduszy inwestycyjnych 2018 roku
04.01.2019 | Katarzyna Czupa
Warto było stawiać na wybrane fundusze absolutnej stopy zwrotu oraz produkty dające ekspozycję na dolara. Zarobić dał również polski dług, głównie obligacje skarbowe

Miniony rok nie był udany dla krajowych funduszy inwestycyjnych – tylko co czwarty fundusz detaliczny zdołał pomnożyć kapitał klientów, podczas gdy w poprzednim roku na plusie było ok. 90% z nich. Powrót rynkowej zmienności, wojna handlowa między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, obawy o tempo wzrostu globalnej gospodarki, możliwe spowolnienie w USA i kształt polityki pieniężnej Fed, budziły awersję do ryzyka wśród inwestorów. Ucierpiały na tym wszystkie grupy funduszy z domieszką akcji oraz te skupiające się na zagranicznych obligacjach – biorąc pod uwagę średnie wyniki, wszystkie poniosły straty.

Żaden z funduszy dedykowanych szerokiemu gronu klientów (FIO, SFIO i FIZ publiczny) nie wypracował stopy zwrotu przekraczającej +10%. Tak źle nie było od lat – nawet w kryzysowym 2008 r. znalazły się fundusze z dwucyfrowym wynikiem.

Wśród funduszy otwartych w 2018 r. najwyższą stopę zwrotu osiągnął Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) – zyskał +7,7%. Fundusz realizuje strategię absolutnej stopy zwrotu i wywiązuje się z tego całkiem nieźle – miniony rok jest trzecim z rzędu z dodatnim wynikiem. Co więcej jako jedyny w naszym comiesięcznym zestawieniu „Skuteczność funduszy absolutnej stopy zwrotu”, może pochwalić się 100% skutecznością w ciągu minionych trzech lat.

Jak wyjaśnia Artur Włoch, członek zarządu Opera TFI, pomaga duża elastyczność, jaką daje szerokie spektrum aktywów oraz stosowanych strategii.

Subfundusz poza inwestycjami w tradycyjne instrumenty, jak akcje i obligacje korporacyjne realizował strategie przy użyciu instrumentów pochodnych na rynkach zagranicznych. Duża ekspozycja na krajowym rynku akcji nie przeszkodziła osiągnąć znaczącej dodatniej stopy zwrotu – dodaje.

Dla wyników nie bez znaczenia jest również brak opłaty stałej za zarządzanie – pobierane jest tylko wynagrodzenie od zysku.

Stopy

Srebro za zeszłoroczne wyniki trafiło ex aequo do PKO Globalnej Strategii FIZ (jest to fundusz publiczny) i Pekao Dochodu USD. Jak mówi Rafał Matulewicz, dyrektor zarządzający pionem zarządzania aktywami w PKO TFI, na wynik największy wpływ miała krótka pozycja na indeksach akcyjnych, założona jesienią, w oczekiwaniu na słabsze od prognozowanych wyników spółek.

Wysokie waluacje w amerykańskim sektorze technologii dodatkowo uzasadniały zajęcie krótkiej pozycji. Rok 2018 podkreślił istotę dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, którą powinny uwzględniać fundusze absolutnej stopy zwrotu o niskiej korelacji z zachowaniem rynku – dodaje.

Pekao Dochodu USD, zarządzany przez Karola Ciuka, skupia się na aktywach denominowanych w USD. Inwestycje realizowane są w sposób pośredni – poprzez tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych. Miniony rok przyniósł sporą poprawę wyników tego produktu – stopa zwrotu wyniosła +7,4%, podczas gdy w 2017 r. było to -13,4%. Na wyniki funduszu znaczący wpływ ma kurs dolara względem złotego – portfel nie jest zabezpieczony przed ryzykiem walutowym. W 2018 r. amerykańska waluta umocniła się o +7,5%, a w 2017 r. jej wartość spadła o blisko -16,8%.

Podium zamyka PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO). Podobnie jak w przypadku rozwiązania z oferty Pekao TFI, wpływ na wynik miała aprecjacja dolara – ten fundusz również nie zabezpiecza ryzyka walutowego.

W portfelu subfunduszu znajdują się obligacje denominowane w USD krajów CEE czyli Polski, Rumunii i Węgier. W związku z cyklem podwyżek stóp procentowych w USA w minionym roku obserwowaliśmy trend wzrostowy rentowności amerykańskich obligacji, co generowało presje również na wyceny obligacji dolarowych naszego regionu. W tym samym okresie obserwowaliśmy silne umocnienie USD w stosunku do PLN, które pozytywnie kontrybuowało do wyniku subfunduszu i odpowiada za wysoką stopę zwrotu w 2018 roku – wyjaśnia Artur Trela, zarządzający w PKO TFI

Dalsza część zestawienia jest zdominowana przez fundusze dłużne polskie. O miejsce na podium otarł się Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO), który zyskał +4,4%. To kolejny udany rok – od momentu uruchomienia w 2015 r. produkt z oferty Ipopema TFI systematycznie pozytywnie wyróżnia się na tle konkurentów w grupie funduszy obligacji skarbowych.

Na tak dobrą stopę zwrotu w minionym roku złożyły się w głównej mierze inwestycje w polskie obligacje skarbowe stałokuponowe oraz w mniejszej części obligacje zmiennokuponowe. Swój duży udział w dodatnim wyniku miały również obligacje indeksowane inflacją. Domeną funduszu jest również aktywne wykorzystywanie różnic w wycenach empirycznych względem modelowych stąd też, dostrzegając możliwości inwestycyjne, wykorzystywaliśmy zagraniczne obligacje oraz polskie denominowane w USD i EUR. Należy jednak podkreślić, że chcemy, aby nasi klienci zarabiali na obligacjach, stąd zawsze zabezpieczamy ryzyko walutowe – tłumaczy Bogusław Stefaniak, Head of Fixed Income w Ipopema TFI.

W gronie najbardziej zyskownych funduszy minionego roku znalazły się również dwa kolejne produkty z oferty Pekao TFI (Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO i Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2). Jak podkreśla Radosław Cholewiński, zastępca dyrektora zespołu zarządzania instrumentami dłużnymi i zarządzający portfelem w Pekao TFI, rok 2018 nie był rokiem jednego kierunku na rynku długu, rentowności w poszczególnych krajach zachowywały się odmiennie, a warunki makroekonomiczne kilkukrotnie ulegały zmianom.

W tej sytuacji koncentrowaliśmy się na taktycznej alokacji między różnymi segmentami rynku obligacji i płynnie zmienialiśmy duration portfeli. Udany pod względem wyników rok to przede wszystkim zasługa inwestycji w zagraniczne obligacje skarbowe, transakcji arbitrażowych opartych o rynek instrumentów pochodnych i selektywnego podejścia do rynku obligacji korporacyjnych – dodaje.

Drugi rok z rzędu dobrze poradził sobie również BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO). Grzegorz Dobek, zarządzający funduszem, wskazuje na spory udział polskich papierów skarbowych w portfelu.

Wykorzystaliśmy dosyć nieuzasadniony wzrost rentowności polskich obligacji w styczniu w reakcji na wyprzedaż na rynkach w UE i USA. Konsekwentnie utrzymywaliśmy wysokie duration portfela w Polsce względem innych rynków przez większość 2018 roku. W drugiej części roku udało się dołożyć do wyniku także na inwestycjach spoza rodzimego rynku – mówi.

Jak dodaje, pomimo turbulencji na rodzimym rynku, także część portfela alokowana w instrumentach korporacyjnych przyniosła pozytywny wynik.

Na polskich obligacjach skarbowych skupiał się też PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy). W portfelu coraz większą rolę zaczynają jednak odgrywać inne aktywa.

Coraz niższe rentowności na lokalnym rynku długu zmuszają nas do aktywnego poszukiwania stóp zwrotu na innych rynkach, takich jak Rumunia, Węgry, Turcja, RPA oraz Meksyk. Coraz większą aktywność wykazujemy też na instrumentach pochodnych rynków rozwiniętych i rynkach walutowych – wskazuje Paweł Kowalski, zarządzający funduszem PZU Dłużny Aktywny.
 
Zestawienie zamykają AXA Obligacji (AXA FIO), zdobywca nagrody Alfa 2013, i NN Obligacji (NN FIO). Jeśli chodzi o drugi fundusz, zarządzający wskazuje, że miniony rok nie należał do łatwych, i wyniki, choć dobre, mogłyby być jeszcze wyższe.
 
Zakładaliśmy, że w 2018 r. inflacja wzrośnie, a wraz z nią pojawią się oczekiwania na podwyżki stóp procentowych przez RPP. Na początku roku portfel funduszu był ułożony pod taki właśnie scenariusz, który ostatecznie się nie zrealizował. Mimo to, dzięki bardzo aktywnemu podejściu do zarządzania i żelaznej kontroli ryzyka, udało nam się osiągnąć dobry wynik – mówi Tomasz Rabęda, starszy zarządzający funduszami NN Investment Partners TFI.
 
Jak dodaje, do wyniku pozytywnie dołożyły się inwestycje w regionie Europy Środkowej oraz dynamiczne dostosowywanie składników portfeli do zmieniającej się sytuacji rynkowej. Obciążeniem było natomiast stosunkowo niskie zaangażowanie w polskie „skarbówki”.
 
Katarzyna Czupa
Analizy Online

TAGI:

fundusze absolute returnfundusze dłużnefundusze dłużne polskie papiery skarbowepodsumowanie 2018wyniki inwestycyjne

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

zobacz także

↑ na górę