Pioneer Zrównoważony
Pioneer FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,14 PLN
+0,13 %
wycena na dzień 21.07.2016
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.41% 1.06% 6/15
3m -2.43% -2.01% 10/15
6m 5.15% 5.79% 12/15
12m -10.56% -7.76% 13/15
36m -8.19% -1.41% 12/14
YTD -2.31% -0.67% 12/15
max 976.90% 2,102.30% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB2
zobacz rating funduszu

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Michał Stawicki (od 07.2011)
  Radosław Cholewiński (od 07.2013)
  Tomasz Jędrzejowski (od 04.2015)
  Piotr Sałata (od 01.2016)
 • data uruchomienia: 30.07.1992 r.
 • data ostatniej zmiany polityki inwestycyjnej: -
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 942,8 mln PLN (06.2016)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie zrównoważone
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 55% WIG + 33,8% Citigroup Poland Government Bond Index + 11,2% WIBID
 • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje swoje aktywa zarówno w wierzycielskie papiery wartościowe jak i w akcje. Całkowita wartość lokat w wierzycielskie papiery wartościowe nie może być mniejsza niż 30% wartości aktywów, całkowita wartość lokat w akcje nie może być większa niż 70% wartości aktywów funduszu. Część aktywów Funduszu stanowią depozyty bankowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,70 bardzo słaby
odchylenie standardowe 2,46% od 1,70% do 3,34% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a -0,15 od -0,23 do 0,23 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2016

↑ na górę