Investor Akcji
Investor Parasol FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+1,72 PLN
+0,65 %
wycena na dzień 15.02.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.89% 1.13% 6/59
3m -1.77% 2.51% 54/58
6m -21.61% -4.10% 57/58
12m -13.64% -12.02% 40/57
YTD 5.19% 3.34% 7/59
max 25.66% 12.61% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3
ranking zawieszony W okresie od 2015-01-02 do 2016-06-29 fundusz był klasyfikowany jako fundusz akcji globalnych z powodu znacznego zaangażowania aktywów w lokaty zagraniczne.
Rating_5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Maciej Chudzik (od 07.2011)
 • data uruchomienia: 05.01.1998 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 30.06.2016 r.
 • pierwsza wpłata: 50 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 153,3 mln PLN (01.2019)
 • segment: akcji polskich
 • grupa: akcji polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 90% WIG + 10% WIBID 6M
 • polityka inwestycyjna: Od 50% do 100% aktywów funduszu mogą stanowić akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje (prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne). Pozostała część aktywów funduszu jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę