Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Investor Akcji
Investor Parasol FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,04 PLN
-0,01 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 11.68% 3.31% 4/57
3m 40.84% 25.04% 4/57
6m 9.60% -7.99% 3/57
12m 17.84% -10.07% 3/56
36m 20.85% -19.62% 2/48
YTD 12.36% -6.77% 3/57
max 66.10% 2.89% -/-
Investor Akcji

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Maciej Chudzik (od 07.2011)
 • data uruchomienia: 05.01.1998 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 30.06.2016 r.
 • pierwsza wpłata: 50 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 134,2 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji polskich
 • grupa: akcji polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 90% WIG + 10% WIBID 6M
 • polityka inwestycyjna: Od 50% do 100% aktywów funduszu mogą stanowić akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje (prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne). Pozostała część aktywów funduszu jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,19 od -0,00 do 1,97 bardzo dobry
odchylenie standardowe 5,85% od 3,77% do 7,96% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,08 od -0,33 do 0,14 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę