Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Ryzyko kredytowe zjada zyski niektórych funduszy
KBC TFI: Przeszacowanie obligacji PBG
05.06.2012 | Gamma TFI

Jarosław Antonik, członek zarządu KBC TFI:

W momencie emisji obligacji PBG znajdujących się w portfelach zarządzanych przez TFI w 2009 r., spółka znajdowała się w dobrej kondycji finansowej. Była przodującą firmą w sektorze budowlanym w Polsce. W wewnętrznym systemie oceny wiarygodności kredytowej uzyskała wysoką ocenę. Kondycja finansowa spółki była systematycznie weryfikowana. W ostatnich miesiącach obserwowano pogorszenie sytuacji finansowej PBG. Jednak po konsultacjach z audytorem nie stwierdzono konieczności dokonania odpisu aktualizującego wycenę obligacji PBG w portfelu. Spółka była w fazie restrukturyzacji finansowej, składającej się z kilku elementów: warunkowe podniesienie kapitału w postaci emisji obligacji zamiennych na akcje, uzyskanie od banków kredytu pomostowego oraz kredytu refinansującego zakup Rafako. Pomyślny przebieg tego procesu mógł zapewnić spółce niezbędny czas chociażby na odzyskanie wielu spornych należności, wynikających z konieczności realizacji prac koniecznych do realizacji głównych projektów spółki a nie ujętych w kontraktach.

Towarzystwo w porozumieniu z audytorem oraz bankiem depozytariuszem na bieżąco dokonuje wyceny aktywów w oparciu o wartość godziwą składników lokat, z uwzględnieniem ewentualnego przeszacowania wartości dłużnych papierów wartościowych znajdujących się portfelach funduszy zarządzanych przez KBC TFI S.A. Pragniemy przy tym zapewnić, iż dzięki systemowi wewnętrznych limitów kredytowych stosowanych w KBC TFI, między innymi limitów koncentracji, udział obligacji wyemitowanych przez spółki z sektora budowlanego w portfelach zarządzanych przez Towarzystwo, a tym samym ich wpływ na wycenę aktywów funduszy jest ograniczony.

/az

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Zobacz także:

Popularne

zobacz także

↑ na górę