UniLokata
UniFundusze FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,03 PLN
+0,02 %
wycena na dzień 13.11.2018
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.19% 0.06% 5/23
3m 0.53% 0.17% 5/23
6m 1.06% 0.27% 5/23
12m 2.36% 0.84% 4/22
36m 6.58% 5.85% 11/19
YTD 2.01% 0.53% 5/23
max 22.67% 19.87% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Andrzej Czarnecki (od 02.2012)
 • data uruchomienia: 10.01.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 1 473,4 mln PLN (10.2018)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: dłużne polskie korporacyjne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% WIBID 1M, pomniejszone o stawkę rezerwy obowiązkowej
 • polityka inwestycyjna: Od 70% do 100% wartości aktywów funduszu będzie lokowane w instrumenty rynku pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Do 30% lokat mogą stanowić depozyty bankowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,34 od -0,00 do 6,07 słaby
odchylenie standardowe 0,04% od 0,02% do 0,85% niska zmienność
Sharpe'a 1,42 od -0,29 do 3,23 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Pozostałe jednostki funduszu

 • UniLokata D (UniFundusze FIO)

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359
↑ na górę