Skarbiec Market Neutral
Skarbiec FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,08 PLN
+0,06 %
wycena na dzień 15.02.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 2.04%
3m 0.39%
6m -4.34%
12m -1.74%
36m 10.21%
YTD 3.34%
max 36.30%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Bartosz Szymański (od 10.2015)
  Tomasz Piotrowski (od 12.2018)
  Michał Cichosz (od 12.2018)
  Paulina Brandstätter (od 01.2019)
 • data uruchomienia: 28.08.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 48,4 mln PLN (01.2019)
 • segment: absolutnej stopy zwrotu
 • grupa: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: zmiana wartości portfela wzorcowego przy zastosowaniu stopy zwrotu na poziomie 10% w skali roku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje od 50% do 80% aktywów w akcje, warranty, prawa do akcji, prawa poboru i kwity depozytowe. Do 50% aktywów stanowią dłużne papiery wartościowe i depozyty. Lokaty mogą być denominowane w walutach obcych. Fundusz dąży do dostarczenia całkowitej stopy zwrotu w każdych warunkach rynkowych, przede wszystkim poprzez nabywanie akcji spółek niedowartościowanych, przy jednoczesnym zajęciu krótkiej pozycji w kontrakcie terminowym na wybrany indeks giełdowy

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 2,18% od 0,60% do 4,27% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,01 od -0,39 do 0,43 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę