Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
DB Fund Dynamiczny
DB Funds FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,21 PLN
+1,93 %
wycena na dzień 02.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.54% 4.70% 41/57
3m 22.22% 25.50% 35/57
6m -9.16% -8.55% 30/57
12m -14.74% -10.03% 40/56
36m -27.00% -19.53% 40/48
YTD -8.86% -6.91% 35/57
max 11.10% 7.44% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Rafał Mach (od 07.2019)
 • data uruchomienia: 16.04.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 0,9 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji polskich
 • grupa: akcji polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Środki funduszu inwestowane są w jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy, których polityka inwestycyjna lub benchmark zakłada lokowanie co najmniej 66% ich aktywów w instrumenty udziałowe. Do 15% aktywów może być lokowane bezpośrednio w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty. Co najmniej 75% aktywów funduszu stanowią lokaty denominowane w złotych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,97 bardzo słaby
odchylenie standardowe 4,96% od 3,77% do 7,96% wysoka zmienność
Sharpe'a -0,18 od -0,33 do 0,14 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę