Investor Obligacji
Investor Parasol FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,15 PLN
+0,04 %
wycena na dzień 24.04.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.08% 0.08% 12/23
3m 0.41% 0.36% 10/23
6m 1.55% 1.79% 15/22
12m 2.10% 1.77% 10/22
36m 8.76% 6.26% 4/20
YTD 0.55% 0.57% 11/23
max 239.40% 332.00% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB5
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Mikołaj Stępniewski (od 03.2015)
 • data uruchomienia: 05.01.1998 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 50 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 396,8 mln PLN (03.2019)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: dłużne polskie papiery skarbowe długoterminowe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 70% Citigroup Poland Government Bond Index + 30% WIBID 6M, pomniejszone o koszt wynagrodzenia za zarządzanie
 • polityka inwestycyjna: Nie mniej niż 70% aktywów funduszu inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe i depozyty denominowane w walucie polskiej. Fundusz może nabywać akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje wyłącznie w drodze wykorzystania prawa, przysługującego funduszowi w związku z posiadaniem dłużnego papieru wartościowego.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,59 od -0,00 do 1,93 bardzo dobry
odchylenie standardowe 0,43% od 0,43% do 1,15% fundusz o najmniejszej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,26 od -0,07 do 0,26 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę