Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych
Aviva Investors FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,35 PLN
+0,26 %
wycena na dzień 28.05.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.51% 0.82% 4/26
3m -2.83% -1.01% 22/26
6m -2.56% -0.53% 22/26
12m -0.55% 0.93% 18/25
36m 3.55% 4.72% 14/22
YTD -2.84% -0.74% 22/26
max 33.77% 29.08% -/-
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Radosław Gałecki (od 11.2011)
  Grzegorz Latała (od 11.2011)
  Marcin Mężykowski (od 11.2011)
 • data uruchomienia: 18.11.2011 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 570,6 mln PLN (04.2020)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich korporacyjnych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% FTSE PLN 6 Month Eurodeposit Local Currency powiększony o 0,6% w skali roku
 • polityka inwestycyjna: Od 70% do 100% aktywów subfunduszu lokowane jest w nieskarbowe dłużne papiery wartościowe oraz nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego. Przez nieskarbowe papiery wartościowe rozumie się instrumenty emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa (i jego odpowiedniki w innych państwach należących do OECD). Min. 66% aktywów stanowią lokaty emitentów polskich.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,75 słaby
odchylenie standardowe 0,88% od 0,10% do 1,45% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a -0,05 od -0,22 do 0,53 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę