Santander Prestiż Akcji Europejskich
Santander Prestiż SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-2,97 PLN
-0,23 %
wycena na dzień 21.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.07% 0.36% 10/14
3m 0.94% 1.83% 10/14
6m 1.30% 0.77% 6/14
12m 7.54% 7.61% 7/14
36m 15.24% 16.13% 6/10
YTD 15.51% 18.57% 11/14
max 28.80% 25.45% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Jacek Grel (od 05.2016)
 • data uruchomienia: 19.02.2016 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 10 000 PLN
 • następna wpłata: 1 000 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 75,1 mln PLN (09.2019)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Od 70% do 100% aktywów inwestowane jest w tytuły uczestnictwa funduszu Santander AM Euro Equity. Do 30% lokat mogą stanowić dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa oraz przez Narodowy Bank Polski. Fundusz źródłowy lokuje większość swoich aktywów w akcje emitowane przez spółki z krajów należących do strefy euro.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,13 słaby
odchylenie standardowe 3,18% od 2,62% do 4,75% niska zmienność
Sharpe'a 0,11 od 0,03 do 0,25 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę