AXA - NN (L) Spółek Dywidendowych USA UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-1,24 PLN
-0,57 %
wycena na dzień 19.07.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.50% 2.20% 19/34
3m 2.24% 3.16% 15/32
6m 9.15% 10.97% 16/30
12m 3.06% 2.98% 16/28
36m 24.94% 27.77% 9/20
YTD 16.59% 18.99% 16/30
max 34.76% 46.55% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_zawieszony_v2

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji amerykańskich
  • zasięg geograficzny inwestycji: USA
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Min. 70% aktywów subfunduszu inwestowana jest w tytuły uczestnictwa subfunduszu NN (L) US High Dividend, którego główną kategorią lokat są instrumenty udziałowe spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych lub stanowiące przedmiot obrotu w Stanach Zjednoczonych i oferujące atrakcyjny zwrot z dywidend. Pozostała część aktywów może być lokowana w papiery dłużne, instrumenty rynku pieniężnego (do 20%) bądź depozyty (do 20%).

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,07 słaby
odchylenie standardowe 3,37% od 2,69% do 4,22% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,19 od 0,06 do 0,30 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę