Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
GAMMA Papierów Dłużnych
GAMMA Parasol FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+1,24 PLN
+0,50 %
wycena na dzień 28.05.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.37% 1.45% 8/19
3m 0.79% 0.85% 11/19
6m 1.87% 1.51% 7/18
12m 3.51% 3.65% 13/18
36m 7.45% 8.72% 14/17
YTD 1.87% 1.50% 9/19
max 150.89% 163.10% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Artur Ratyński (od 03.2012)
  Jacek Lichocki (od 05.2018)
  Rafał Matulewicz (od 05.2018)
  Lech Mularzuk (od 05.2018)
  Remigiusz Nawrat (od 05.2018)
  Radosław Pela (od 05.2018)
  Sławomir Sklinda (od 05.2018)
  Jarosław Stefanoff (od 05.2018)
  Tomasz Ściesiek (od 05.2018)
  Artur Trela (od 05.2018)
  Robert Wasiak (od 05.2018)
  Robert Florczykowski (od 05.2018)
  Marcin Zięba (od 05.2018)
 • data uruchomienia: 20.12.2001 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 85,6 mln PLN (04.2020)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 70% Bloomberg/Poland Local Sovereign + 30% (WIBID 3M + 0,25%), pomniejszone o koszty stałe funduszu
 • polityka inwestycyjna: Od 70 do 100% aktywów subfunduszu lokowane są w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, przy czym główną kategorią lokat będą instrumenty finansowe o terminie zapadalności powyżej jednego roku.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,58 słaby
odchylenie standardowe 0,34% od 0,31% do 1,06% niska zmienność
Sharpe'a 0,17 od -0,25 do 0,45 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę