PKO Akcji Plus
PKO Parasolowy FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,66 PLN
+0,77 %
wycena na dzień 21.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.38% -0.87% 22/64
3m -4.86% -5.52% 25/64
6m -6.00% -6.43% 28/59
12m -2.23% -2.22% 33/56
36m 12.78% 1.18% 10/50
YTD -1.79% -0.64% 37/57
max -13.07% -28.75% -/-
Reklama

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Rafał Matulewicz (od 01.2010)
  Sławomir Sklinda (od 01.2010)
  Remigiusz Nawrat (od 01.2010)
  Karol Chrystowski (od 02.2015)
  Lech Mularzuk (od 05.2015)
  Jarosław Stefanoff (od 04.2016)
  Robert Florczykowski (od 10.2016)
  Tomasz Ściesiek (od 03.2017)
  Michał Rabiega (od 03.2017)
  Robert Wasiak (od 03.2017)
  Jacek Lichocki (od 03.2017)
  Marcin Zięba (od 05.2017)
 • data uruchomienia: 30.05.2007 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 800,2 mln PLN (09.2019)
 • segment: akcji polskich
 • grupa: akcji polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 70% WIG + 20% MSCI World (USD) + 10% WIBID O/N
 • polityka inwestycyjna: Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w akcje (min. 60%) dopuszczone do obrotu na terytorium RP, państw należących do UE lub państw należących do OECD. Pozostałe aktywa Subfunduszu mogą być inwestowane w instrumenty dłużne, depozyty bankowe oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,07 od -0,00 do 2,36 bardzo dobry
odchylenie standardowe 3,06% od 2,75% do 5,31% niska zmienność
Sharpe'a 0,09 od -0,37 do 0,24 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę