Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
PKO Obligacji Długoterminowych
PKO Parasolowy FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,06 PLN
-0,03 %
wycena na dzień 06.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.59% 0.55% 8/19
3m 2.25% 3.10% 11/19
6m 2.25% 2.10% 11/19
12m 3.08% 3.43% 13/18
36m 8.88% 9.35% 12/17
YTD 2.40% 2.22% 11/19
max 123.18% 98.80% -/-
PKO Obligacji Długoterminowych

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Remigiusz Nawrat (od 01.2010)
  Artur Trela (od 04.2012)
  Jarosław Stefanoff (od 04.2016)
  Robert Florczykowski (od 10.2016)
  Michał Rabiega (od 03.2017)
  Tomasz Ściesiek (od 03.2017)
  Jacek Lichocki (od 03.2017)
  Robert Wasiak (od 03.2017)
  Marcin Zięba (od 05.2017)
 • data uruchomienia: 14.12.2005 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 3 563,7 mln PLN (06.2020)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% Merrill Lynch Polish Governments
 • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje swoje aktywa w instrumenty dłużne dopuszczone do publicznego obrotu oraz instrumenty dłużne niedopuszczone do publicznego Min. 66% aktywów funduszu jest inwestowana w instrumenty dłużne będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. Ważony wartością lokat, średni termin do wykupu lokat Fundusz będzie nie niższy niż 2 lata. Pozostałe środki mogą być lokowane min. w instrumenty pochodne oraz fundusz może udzielać pożyczek na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy (łączna wartość pożyczek nie może przekroczyć 30% aktywów funduszu).

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,54 słaby
odchylenie standardowe 0,42% od 0,31% do 1,15% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,28 od -0,22 do 0,49 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę