Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych
Santander Prestiż SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+1,15 PLN
+0,08 %
wycena na dzień 13.06.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.57% 0.44% 4/27
3m 1.25% 0.93% 3/27
6m 2.77% 1.85% 2/27
12m 2.21% 2.23% 12/27
36m 8.01% 6.57% 5/22
YTD 2.64% 1.76% 2/27
max 37.07% 31.13% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Paweł Pisarczyk (od 12.2014)
 • data uruchomienia: 27.05.2011 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 10 000 PLN
 • następna wpłata: 1 000 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 3 475,3 mln PLN (05.2019)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich korporacyjnych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% WIBID 3M + 100 punktów bazowych
 • polityka inwestycyjna: Subfundusz dłużny lokujący co najmniej 80% aktywów w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego denominowane w walucie polskiej. Do 10% może być inwestowane w obligacje zamienne na akcje, oraz do 20% w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,43 od -0,00 do 5,52 dobry
odchylenie standardowe 0,36% od 0,03% do 0,91% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,24 od -0,18 do 2,49 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę