Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 18.10.2019

Wyniki

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz. Stopy zwrotu uwzględniające dywidendy prezentowane są w sekcji notowania
stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
max 0.00% 7.23% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Marek Mikuć (od 07.2016)
  Piotr Habiera (od 07.2016)
  Roman Skórka (od 07.2016)
 • data uruchomienia: 04.07.2016 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: 20 dzień każdego miesiąca kalendarzowego, jeśli jest dniem giełdowym lub najbliższy dzień przypadający po tym dniu
 • wartość aktywów netto: 70,6 mln PLN (09.2019)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich korporacyjnych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Nie mniej niż 50% aktywów funduszu stanowią dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa lub przez jednostki samorządu terytorialnego. Pozostałą część lokat stanowią inne papiery dłużne, certyfikaty, jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych oraz depozyty bankowe (max. 20%). Fundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe wyemitowane na krajowym rynku.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 2,82 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 0,77% od 0,03% do 0,90% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a -0,14 od -0,14 do 2,34 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę