GAMMA Obligacji Korporacyjnych
GAMMA Parasol FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 21.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.21% 0.13% 8/25
3m 0.43% 0.55% 16/24
6m -0.43% 1.47% 22/24
12m 2.14% 2.83% 16/24
36m 7.11% 6.17% 7/21
YTD 1.24% 2.70% 21/24
max 13.93% 12.01% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Karol Chrystowski (od 05.2018)
  Robert Florczykowski (od 05.2018)
  Jacek Lichocki (od 05.2018)
  Rafał Matulewicz (od 05.2018)
  Lech Mularzuk (od 05.2018)
  Radosław Pela (od 05.2018)
  Artur Ratyński (od 05.2018)
  Sławomir Sklinda (od 05.2018)
  Jarosław Stefanoff (od 05.2018)
  Tomasz Ściesiek (od 05.2018)
  Artur Trela (od 05.2018)
  Rafał Walczak (od 05.2018)
  Robert Wasiak (od 05.2018)
  Marcin Zięba (od 05.2018)
  Remigiusz Nawrat (od 05.2018)
 • data uruchomienia: 11.05.2011 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 01.09.2014 r.
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 90,7 mln PLN (09.2019)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich korporacyjnych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje aktywa przede wszystkim w nieskarbowe dłużne papiery wartościowe, w szczególności obligacje korporacyjne i komunalne o terminie zapadalności powyżej jednego roku. Pozostałą część lokat stanowią depozyty bankowe. Fundusz nie inwestuje w papiery udziałowe. W portfelu funduszu mogą znaleźć się wyłącznie akcje będące wynikiem konwersji długu korporacyjnego. W takim przypadku fundusz niezwłocznie podejmie działania zmierzające do zbycia objętych w ten sposób akcji.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,22 od -0,00 do 2,82 słaby
odchylenie standardowe 0,38% od 0,03% do 0,90% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,19 od -0,14 do 2,34 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę