Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Informacje dla pracowników

Aktualizacja: 14.01.2020
W artykule wyjaśniamy m.in. kto i ile może odkładać w PPK, jak i kiedy wypłacać środki, oraz co stanie się w sytuacji zmiany pracy, rozwodu czy śmierci

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, w którym gromadzone są prywatne oszczędności. Możliwość przystąpienia do niego musi zostać zapewniona przez każdego pracodawcę zatrudniającego co najmniej jednego pracownika, który podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. 

Dla każdego pracownika zostanie utworzony indywidualny rachunek PPK.

Każdy uczestnik może posiadać więcej niż jedno konto PPK.

Aby rozpocząć oszczędzanie, pracownik nie musi wykonywać żadnych czynności. Obowiązek ten spoczywa na pracodawcy, działającym we współpracy z wybraną instytucją finansową.

Co miesiąc na rachunek ten będą trafiać wpłaty pracownika i pracodawcy. Państwo zaś przekaże jednorazową wpłatę powitalną i dopłaty roczne.

 

Kto i kiedy może przystąpić do PPK?

Ustawą o PPK są objęci:

 • pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę;
 • osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą;
 • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych;
 • osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług;
 • członkowie rad nadzorczych, którzy podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym.

 

Do pracowniczych planów kapitałowych (PPK) automatycznie zapisywani są pracownicy, którzy ukończyli 18 lat i nie ukończyli 55. roku życia. Osoby w wieku od 55 do 69 lat mogą dołączyć do PPK na swój wniosek złożony pracodawcy. Pracownicy, którzy ukończyli 70 lat nie mogą przystąpić do PPK.

 

Zamów raport „Wybór instytucji zarządzającej PPK” Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą i przekażemy szczegóły oferty. Dowiedz się więcej. 

Wypełnij formularz!

Skontaktujemy się z Tobą i przekażemy szczegóły oferty.

!
!
!
!

* Pola obowiązkowe

Czy można zrezygnować z wpłat do PPK?

Uczestnictwo w systemie PPK jest w pełni dobrowolne. To oznacza, że pracownik może w dowolnym momencie złożyć deklarację rezygnacji z uczestnictwa w systemie i przekazywania wpłat do PPK. W tym celu należy złożyć specjalne oświadczenie w formie papierowej.

Przeczytaj także: Jak zrezygnować z PPK? Wzór deklaracji o rezygnacji

Uzupełnioną deklarację rezygnacji z PPK składa się w miejscu pracy - pracodawca ma obowiązek poinformować o tym właściwą instytucję finansową w ciągu 7 dni od dnia złożenia deklaracji. Rezygnacja zaczyna obowiązywać w miesiącu złożenia, a jeśli w danym miesiącu składki zostały pobrane, podlegają zwrotowi.

Deklaracja rezygnacji z oszczędzania z PPK nie jest ostateczna, co oznacza, że co 4 lata pracownik ponownie zostanie zapisany do programu. Do końca lutego tego roku podmiot zatrudniający ponownie ma obowiązek poinformować pracownika o ponownym dokonywaniu wpłat, a od 1 kwietnia tego roku pracodawca ma obowiązek faktycznie dokonywać wpłat za pracownika, chyba, że ten ponownie złoży deklarację o rezygnacji z udziału w programie PPK.

Można też wrócić do systemu. Pracownicy mogą sami podjąć taką decyzję i poinformować o tym pracodawcę.

Skąd pochodzą i ile wynoszą wpłaty na PPK?

Wpłaty podstawowe pracownika, który przystąpi do programu, będą obliczane i pobierane przez pracodawcę w momencie wypłaty wynagrodzenia.

Środki gromadzone w ramach PPK będą pochodziły z trzech źródeł – z wpłat uczestników i podmiotów zatrudniających oraz dopłat państwowych (finansowane z Funduszu Pracy).

Pracownik będzie mógł odprowadzać następujące składki:

 • podstawową, wynoszącą 2% wynagrodzenia brutto. Osoby, których wynagrodzenie otrzymywane z różnych źródeł nie przekracza 120% minimalnego wynagrodzenia mogą odprowadzać składkę mniejszą niż 2%, która nie może być jednak niższa niż 0,5% wynagrodzenia brutto.
 • dodatkową, do 2% wynagrodzenia.

 

Wysokość składki pracownik określa w deklaracji złożonej pracodawcy, przy czym może być ona zmieniona w dowolnym momencie. Wpłaty finansowane przez pracownika będą potrącane z wynagrodzenia po opodatkowaniu, czyli z wynagrodzenia netto.

Rachunek PPK pracownika będzie również zasilany przez wpłaty pracodawcy. Ma on obowiązek przeznaczyć na nie co miesiąc 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika. Może też wpłacać składki dodatkowe w wysokości do 2,5% pensji. Wpłat te nie podlegają składkom na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jednak w związku z tym, że stanowią one przychód pracownika, są objęte podatkiem dochodowym (potrącanym z wynagrodzenia).

Od Państwa uczestnicy PPK otrzymają jednorazową „wpłatę powitalną” w  wysokości 250 zł oraz „dopłaty roczne” w wysokości 240 zł. Wpłatę powitalną dostaną ci uczestnicy PPK, którzy będą odprowadzali wpłaty podstawowe przez trzy pełne miesiące (wpłata jest przekazywana w terminie 30 dni po zakończeniu kwartału). Dopłaty roczne są natomiast wpłacane, jeśli kwota wpłat podstawowych i dodatkowych jest równa przynajmniej kwocie wpłat podstawowych należnych od 6-krotności minimalnego wynagrodzenia. W przypadku osób o obniżonej składce podstawowej (do 0,5%) “dopłata roczna” przysługuje, gdy kwota wpłat podstawowych i dodatkowych w danym roku jest równa co najmniej 25% wpłat podstawowych od 6-krotności minimalnego wynagrodzenia. Przysługuje jedna “dopłata roczna” nawet jeśli uczestnik ma kilka rachunków PPK.

Co dzieje się ze środkami z PPK w momencie zmiany pracy?

W nowym miejscu pracy zatrudniony może skorzystać z rozwiązań emerytalnych oferowanych przez nowego pracodawcę. Jeżeli prowadzone jest PPK, dla pracownika tworzony jest nowy rachunek. Dotychczas zgromadzone środki mogą zostać na rachunku utworzonym w poprzednim miejscu pracy lub mogą być przekazane na nowy rachunek (by wszystkie wpłaty były gromadzone w jednym miejscu). 

Jeśli nowy pracodawca nie oferuje PPK (np. w związku z tym, że prowadzi PPE ze stopą partycypacji 25% i składką 3,5%), dotychczasowe wpłaty pozostają na rachunku utworzonym przez poprzedniego pracodawcę. Warto również pamiętać, że w sytuacji gdyby pracownik zdecydował się do przystąpienia do PPE, środki z PPK i PPE nie łączą się.

Przeczytaj także: PPK po zmianie pracy. Co się stanie z pieniędzmi?

Kiedy można wypłacić środki zgromadzone w PPK?

W związku z tym, że kapitał zgromadzony w PPK jest prywatną własnością uczestników, w każdym momencie można podjąć decyzję o wypłacie. Przepisy ustawy zachęcają jednak do dokonywania wypłat po 60 roku życia.

W domyślnym wariancie – najkorzystniejszym podatkowo – otrzyma wówczas:

 • jednorazową wypłatę, wynoszącą 25% zgromadzonych środków;
 • pozostałe 75% oszczędności wypłacane w minimum 120 miesięcznych ratach.

Zmniejszenie liczby rat, w których wypłacane będą pozostałe środki – w tym wypłata całej kwoty jednorazowo (1 rata) – będzie się wiązać z koniecznością zapłaty podatku od zysków kapitałowych. Warto również pamiętać, że po osiągnięciu 60. roku życia, wpłaty na PPK nie są dokonywane, ani dopłaty roczne nie są przekazywane.

Czy można skorzystać ze środków z PPK przed ukończeniem 60 lat?

Uczestnicy mają możliwość wypłaty środków przed ukończeniem 60. roku życia. W dwóch szczególnych przypadkach ma to miejsce bez żadnych obostrzeń:

 • wypłata środków w celu pokrycia wkładu własnego w sytuacji zaciągnięcia kredytu na zakup mieszkania lub budowę domu – o ile pracownik nie ukończył 45 lat (do 100 % środków, z obowiązkiem zwrotu w ciągu 15 lat).
 • wypłata 25% środków w sytuacji poważnego zachorowania uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka (do 25% środków, bez obowiązku zwrotu).

 

W pozostałych przypadkach wypłacając środki, uczestnik otrzymuje swoje wpłaty pomniejszone o:

 • podatek od zysków kapitałowych;
 • 30% wartości wpłat pracodawcy, ponieważ były one zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne – pobrane 30% zapisane zostanie pracownikowi jako jego składka na ubezpieczenie emerytalne;
 • dopłaty ze strony państwa.

Gdzie lokowane są wpłaty do PPK?

Środki gromadzone w PPK są inwestowane poprzez tzw. fundusze zdefiniowanej daty, zarządzane przez wybrane instytucje.

Sprawdź, które instytucje oferują PPK 

Każdy uczestnik zostanie automatycznie przypisany do określonego funduszu w zależności od swojej daty urodzenia. Z tym jednym funduszem inwestuje przez cały okres gromadzenia środków. W miarę zbliżania się uczestnika do 60. roku życia fundusz automatycznie zmienia politykę inwestycyjną – niejako starzejąc się razem z uczestnikiem. Alokacja środków będzie stopniowo się zmieniała – na początku inwestycji w portfelu będą dominowały aktywa o wyższym ryzyku (głównie akcje), a bliżej daty docelowej ich udział będzie zmniejszany. Uczestnik Programu ma jednak możliwość wybrania innego funduszu zdefiniowanej daty zarządzanego przez wybraną firmę zarządzającą, niż wynika to z jego profilu ryzyka. Może na przykład wybrać fundusz, o agresywniejszej polityce.

Ile zyskamy, oszczędzając w systemie PPK?

To, ile zyskamy, oszczędzając w Pracowniczych Planach Kapitałowych, zależy od kilku czynników: czasu oszczędzania, wysokości odprowadzanych składek oraz wyników wypracowanych przez fundusze. 

Sprawdź swoje przyszłe oszczędności - kalkulator PPK.

Dziedziczenie oraz rozwód – co dzieje się ze środkami z PPK?

W związku z tym, że środki zgromadzone w ramach PPK są prywatną własnością uczestnika, podlegają one dziedziczeniu. Uczestnik PPK może wskazać w formie pisemnej osobę uprawnioną (lub kilka), która w razie śmierci otrzyma te środki. Jeśli w chwili śmierci uczestnik PPK pozostawał w związku małżeńskim, współmałżonek otrzymuje połowę środków zgromadzonych w ramach PPK (w zakresie, w jakim stanowiły one przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej). Pozostała część środków trafia do osób uprawnionych.

Kapitał zgromadzony w PPK wchodzi również w skład małżeńskiej wspólnoty majątkowej (w sytuacji gdy nie ma rozdzielności). Oznacza to, że w sytuacji rozwodu lub unieważnienia małżeństwa, część środków przypada współmałżonkowi. Są one przekazywane w formie wypłaty transferowej na rachunek PPK współmałżonka, lub w formie pieniężnej lub wypłaty transferowej na rachunek terminowej lokaty.

Wiadomości o PPK

↑ na górę