Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Niektórzy prowadzący PPE mogą utracić zwolnienie z PPK

29.06.2020 | analizy.pl
W środę 1 lipca pracodawcy, którzy prowadzą PPE zwalniające z utworzenia PPK, będą musieli sprawdzić, czy wciąż spełniają odpowiednie warunki. Jeśli nie, będą musieli utworzyć PPK

Przed uruchomieniem PPK wielu przedsiębiorców utworzyło pracownicze programy emerytalne (PPE), które przy spełnieniu określonych warunków zwalniają z konieczności utworzenia PPK.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Przepisów ustawy o PPK może nie stosować podmiot zatrudniający, który w ustalonym w zależności od liczby zatrudnionych terminie, spełnia łącznie warunki:
  • prowadzi PPE, w którym uczestniczy co najmniej 25% osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie (nie tylko pracowników, ale także np. członków rad nadzorczych, czy zleceniobiorców),
  • nalicza i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia w rozumieniu ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych. 

 

Kiedy weryfikuje się spełnienie warunków?

Warunki te muszą być spełnione nie tylko w dniu, w którym dany podmiot zostaje objęty przepisami ustawy o PPK , ale także w kolejnych latach. Stan partycypacji w PPE warunkujący zwolnienie ze stosowania ustawy o PPK pracodawcy muszą sprawdzać co pół roku - 1 stycznia i 1 lipca. W tych dniach muszą sprawdzić:
  • ilu uczestników PPE jest zatrudnionych w firmie (czyli tych, dla których zostały naliczone i odprowadzone składki w czerwcu, w liczbie osób zatrudnionych, które są uczestnikami PPE nie należy uwzględniać osób, które kiedykolwiek przystąpiły do programu PPE i na dzień dokonywania weryfikacji nie są już zatrudnione w danym podmiocie zatrudniającym.),
  • ilu jest zatrudnionych tego dnia w firmie (nie tylko na umowę o pracę) oraz
  • jaki jest udział tych pierwszych w ogóle zatrudnionych.

Jeśli udział uczestników PPE w ogóle zatrudnionych jest niższy niż 25%, powstaje obowiązek utworzenia PPK. 

Kiedy pracodawca traci możliwość zwolnienia z PPK?

Ustawa przewiduje w sumie kilka przypadków, kiedy zwolnienie przestaje obowiązywać.

Zgodnie z ustawą o PPK (art. 133) pracodawca traci takie zwolnienie, począwszy od dnia:
  • zawieszenia naliczania i odprowadzania składek podstawowych do PPE w okresie przekraczającym 90 dni;
  • ograniczenia wysokości odprowadzanych składek podstawowych do PPE poniżej 3,5% wynagrodzenia;
  • likwidacji PPE;
  • opóźnienia w odprowadzaniu składek podstawowych do PPE przekraczającego 90 dni, które wynikło z jego celowego działania,
  • gdy według stanu na dzień 1 stycznia albo 1 lipca danego roku w PPE uczestniczy mniej niż 25% osób zatrudnionych w tym podmiocie.

To oznacza, że pracodawcy, którzy skorzystali ze zwolnienia z PPK, muszą cały czas pilnować, czy nie zaszła żadna z wymienionych wcześniej przesłanek. Jeśli zajdzie któraś z nich, to pracodawca od dnia następującego po tym dniu, czyli np. od 2 lipca 2020 r., będzie musiał stosować ustawę o PPK, czyli wybrać instytucję finansową i zawrzeć z nią odpowiednie umowy.

Jak ustalić terminy na zawarcie umów o PPK, gdy straciło się zwolnienie?

W przypadku pracodawców, którzy utracili prawo do zwolnienia z PPK, termin, od którego ustawa o PPK zacznie mieć do nich zastosowanie (czyli dzień po ustaniu warunków zwalniających z PPK) zastępuje terminy obowiązujące dla poszczególnych grup podmiotów. Czyli w przypadku firmy, która przestaje spełniać odpowiednie warunki 1 lipca br., następnego dnia, czyli 2 lipca br. ustala się terminy na zawarcie umów o PPK. Taki pracodawca powinien podpisać umowę o zarządzanie PPK do 27 października br., a umowę o prowadzenie PPK najpóźniej do 10 listopada br. Po podpisaniu umów pracodawca musi zacząć naliczać i odprowadzać wpłaty do PPK. Ustawodawca nie przewidział już możliwości późniejszego wycofania się przez pracodawcę z raz założonego PPK.

 

Przykłady dla zawieszenia składek

 
Przykład 1: W jakim terminie powinien utworzyć PPK podmiot zatrudniający od 50 pracowników wzwyż (z tzw. II fazy wdrożenia PPK), który nie stosował ustawy o PPK w związku z prowadzeniem PPE, ale zawiesił naliczanie i odprowadzanie składek do PPE na dłużej niż 90 dni?

Do podmiotu zatrudniającego, który prowadzi PPE, przepisy ustawy o PPK mają jednak zastosowanie m.in. w przypadku zawieszenia naliczania i odprowadzania składek podstawowych do PPE w okresie przekraczającym 90 dni. Do podmiotu zatrudniającego, który zawiesił naliczanie i odprowadzanie składek podstawowych do PPE, stosuje się ustawę o PPK począwszy od 91 dnia takiego zawieszenia. 

Podmiot zatrudniający, który zawiesił składki do PPE na dłużej niż 90 dni, ma obowiązek utworzyć PPK. W tym celu powinien zawrzeć umowę o prowadzenie PPK, co do zasady najpóźniej do 10. dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia, w którym przypadł 91 dzień zawieszenia naliczania i odprowadzania składek do PPE. Natomiast umowę o zarządzenie PPK  podmiot zatrudniający powinien zawrzeć nie później niż 10 dni roboczych przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK. 

Podmioty zatrudniające, które zawiesiły naliczanie i odprowadzanie składek do PPK, nie są jednak zobowiązane do utworzenia PPK przed upływem terminów na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK wynikających z art. 134 ust. 2 i 3 ustawy o PPK - właściwego dla pozostałych podmiotów zatrudniających. To oznacza, że pracodawca 50+, który nie stosował ustawy PPK w związku z prowadzeniem PPE, ale zawiesił naliczanie i odprowadzanie składek do PPE na dłużej niż 90 dni, powinien do 10 listopada 2020 r. zawrzeć umowę o prowadzenie PPK i do 27 października 2020 r. zawrzeć umowę o prowadzenie PPK. 
 
Przykład 2. Kiedy należy wznowić naliczanie i odprowadzanie składek do PPE, aby pracodawca nie miał obowiązku stosowania ustawy o PPK?
Podmiot zatrudniający, który nie stosuje ustawy o PPK, gdyż prowadzi PPE, powinien utworzyć PPK, jeśli zawiesi naliczanie i odprowadzanie składek podstawowych do PPE w okresie przekraczającym 90 dni. To oznacza, że dla kontynuacji zwolnienia podmiotu zatrudniającego z obowiązku stosowania ustawy o PPK w przypadku zawieszenia przez niego naliczania i odprowadzania składek do PPE, okres tego zawieszenia nie może trwać dłużej niż 90 dni. Aby podmiot zatrudniający nie miał obowiązku stosowania ustawy o PPK dopuszczalne jest przy tym nieodprowadzenie 3 miesięcznych składek podstawowych do PPE w związku z zawieszeniem. Tym samym, aby pracodawca zachował prawo do dalszego niestosowania ustawy o PPK, powinien wznowić naliczanie i odprowadzanie składek do PPE w taki sposób, aby zawieszenie ich naliczania i odprowadzania nie dotyczyło więcej niż 3 miesięcznych składek. 
 
3. Czy w przypadku, gdy pracodawca wielokrotnie zawiesza naliczanie i odprowadzanie składek do PPE, a każdy z okresów zawieszenia nie przekracza 90 dni w ciągu 12 miesięcy (łącznie okresy zawieszenia przekraczają 90 dni), powinien stosować ustawę o PPK począwszy od przekroczenia łącznie 90 dni zawieszenia? Czy limit 90 dni zawieszenia naliczania i odprowadzania składek do PPE dotyczy wyłącznie zawieszenia tych składek w okresie 12 miesięcy?
Do podmiotu zatrudniającego, który nie stosuje ustawy o PPK, gdyż prowadzi PPE, przepisy tej ustawy stosuje się w przypadku zawieszenia naliczania i odprowadzania składek podstawowych do PPE w okresie przekraczającym 90 dni. Limit 90 dni zawieszenia naliczania i odprowadzania składek do PPE dotyczy łącznego okresu tego zawieszenia. Limit ten nie odnawia się po upływie 12 miesięcy. To oznacza, że pracodawca, który wielokrotnie zawieszał naliczanie i odprowadzanie składek do PPE łącznie na okres przekraczający 90 dni (niezależnie od tego, w jakim okresie), powinien stosować ustawę o PPK. 

Przykład 4. Czy pracodawca, który zawiesił jednostronnie odprowadzanie składek podstawowych do PPE na okres przekraczający 90 dni, powinien stosować ustawę o PPK? 
Pracodawca, który nie odprowadza składek podstawowych do PPE w związku z ich zawieszeniem przez okres przekraczający 90 dni, powinien stosować ustawę o PPK. Bez znaczenia jest przy tym to, czy te składki nie są odprowadzane na podstawie jednostronnej decyzji pracodawcy, czy na podstawie porozumienia z reprezentacją pracowników. To oznacza, że obowiązek stosowania ustawy o PPK przez pracodawcę powstaje także po przekroczeniu 90 dni jednostronnego zawieszenia składek do PPE. 

Źródło: mojePPK.pl

TAGI:

PPK

Popularne


zobacz także

↑ na górę