Generali Investments TFI mocno zaczyna 25 rok na rynku

20.01.2020 | Materiał partnera
Plany na pierwszy rok pod nową banderą i 25 rok działalności firmy komentuje Kazimierz Fedak, członek zarządu Generali Investments TFI odpowiedzialny za sprzedaż, marketing i rozwój produktów

Kazimierz Fedak Generali Investments TFI

2020 to pierwszy rok, który TFI rozpoczyna pod skrzydłami lwa Generali. Nowe otwarcie i kontynuacja zarazem. Nowe rozwiązania produktowe, możliwości inwestycyjne, rozwój dystrybucji. Plus niezmienna dbałość o bezpieczeństwo powierzonych środków i wypracowywanie atrakcyjnych i powtarzalnych stóp zwrotu.

Zbudowana przez lata renoma

Upływające w tym roku 25 lat stawia Generali Investments TFI w gronie towarzystw o najdłuższej historii na rynku. Działamy praktycznie od samych początków branży funduszy inwestycyjnych. Szczycimy się jednym z najbardziej doświadczonych i stabilnych zespołów zarządzających. Na długoterminowym podejściu nasza firma zbudowała przez lata filozofię odpowiedzialnego podejścia do powierzanych nam pieniędzy.

Ostatni rok był dla nas wyjątkowy ze względu na zmianę własnościowe i wejście do Grupy Generali. Czas zmian w firmie to zwykle okres newralgiczny. W Generali Investments TFI zmiana akcjonariusza i rebranding nie zahamowały ani tempa prowadzonych projektów ani sprzedaży. Wprost przeciwnie: możemy pochwalić się świetnymi wynikami funduszy, stabilnymi napływami środków od inwestorów oraz rosnącą liczbą klientów. To był przełomowy, ale jednocześnie bardzo dobry rok. Zawdzięczamy to wypracowanym przez lata standardom jakości i sprawdzonym procesom inwestycyjnym. A przede wszystkim bardzo profesjonalnemu, stabilnemu i zaangażowanemu zespołowi pracowników. To jest ogromny atut naszej firmy.

Rozwiązania emerytalne

Ubiegły i obecny rok biegną pod znakiem emerytur. Jest to jeden z kluczowych obszarów naszej oferty. Jesteśmy bardzo aktywni jeśli chodzi o PPK i PPE. W 2020 kontynuujemy też ulepszanie naszych kont IKE i IKZE. Obniżyliśmy do 100 zł pierwszą minimalną wpłatę na te konta oferowane bezpośrednio przez TFI ponieważ uważamy, że każdy warunek postrzegany jako bariera wejścia, ma wpływ na to, ile osób wybiera dane rozwiązanie.

Wiemy, że powinniśmy zadbać o dodatkowe środki na emeryturę, które uzupełnią wypłaty z ZUS. Jestem też przekonany, że konta emerytalne Generali Investments TFI to jedne z najlepszych rozwiązań oferowanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Zgodnie z rankingiem Analiz 2019 (link) jesteśmy najlepsi w efektywności zarządzania pieniędzmi gromadzonymi przez naszych klientów na IKE i IKZE. Ostatnie zmiany w warunkach oferowania IKE i IKZE przez towarzystwo – zniesienie opłaty za otwarcie obu kont i obniżenie pierwszej wpłaty – powodują, że oba stają się bardziej dostępne.

Nowości w funduszach

Wejście do jednej z największych na świecie grup finansowych wiąże się między innymi z szerszym spojrzeniem na szereg obszarów działalności w tym na kompetencje inwestycyjne. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy modyfikację strategii kilku subfunduszy tak, aby zapewnić naszym inwestorom ekspozycję nie tylko na region CEE, ale na pełne spektrum rynków globalnych. Za bardzo udane rozwiązanie pozwalające na sięganie po ciekawe możliwości na egzotycznych rynkach uważamy subfundusz Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące. Jest to fundusz, który znalazł się wśród najlepszych funduszy dłużnych 2019 (link).

Wśród nowości w naszej ofercie duże zainteresowanie wśród potencjalnych klientów oraz dystrybutorów wywołuje subfundusz Generali Złota. Jest to jeden z nielicznych na polskim rynku pomysłów na nowoczesne inwestowanie w złoto w formie funduszu inwestycyjnego. Oprócz ekspozycji na sam kruszec portfel funduszu zawiera między innymi również akcje spółek związanych z wydobyciem czy przetwarzaniem złota. Więcej o funduszu Generali Złota tutaj.

Najnowsze zmiany dotyczą części akcyjnej. W grudniu 2019 zmieniliśmy strategię dawnego Generali Dywidendowego, obecnie Generali Globalnych Akcji Wzrostu. Do portfela funduszu dobierane są przede wszystkim akcje spółek zagranicznych, działających w szybko rozwijających się gałęziach gospodarki. Kolejnym kryterium selekcji spółek jest posiadanie unikatowych rozwiązań w zakresie oferowanych produktów lub usług. Są to głównie firmy, które uczestniczą w zjawiskach określanych mianem megatrendów lub aktywnie biorą udział w ich tworzeniu.

Generali Akcji AmerykańskichGenerali Akcji Europejskich to z kolei dwa fundusze akcyjne z ekspozycją na rynki rozwinięte. Oba pozwalają na uniezależnienie się od stosunkowo płytkich (w skali globalnej) rynków lokalnych i dają inwestorom otwarcie na prężne giełdy o dużej płynności. To idealne uzupełnienie gamy naszych funduszy akcyjnych.

Tak pokrótce wygląda nasz start w jubileuszowy rok. Zgodnie z prognozami naszych zarządzających na 2020 (link) rynki będą stawiać nam wiele ciekawych wyzwań. Jesteśmy na nie przygotowani.
 
Niniejszy materiał ma charakter reklamowy lub promocyjny. Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95 i zostało wpisane do ewidencji instytucji, które mogą oferować Pracownicze Plany Kapitałowe.
 
Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków.
Duża zmienność wartości aktywów netto subfunduszu Generali Globalnych Akcji  Wzrostu (Generali Fundusze FIO) oraz Generali Złota, Generali Akcji Europejskich, Generali Akcji  Amerykańskich (Generali Fundusze SFIO).
 
Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów Generali Złota, Generali Akcji Europejskich, Generali Akcji Amerykańskich w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku Generali  Globalnych Akcji Wzrostu także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Cypr, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.

TAGI:

Generali Investments TFIKazimierz Fedaknowe fundusze

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

zobacz także

↑ na górę