Ranking funduszy inwestycyjnych (listopad 2019)

05.12.2019 | Jan Chojnacki
pobierz plik: pdf
W listopadowym Rankingu funduszy inwestycyjnych przedstawiamy fundusze akcyjne, które utrzymują najwyższą ocenę 4a lub 5a od 12 miesięcy

Ranking funduszy inwestycyjnych Analiz Online pozwala w prosty i szybki sposób w ramach jednej grupy wyłonić najbardziej efektywne fundusze. Raport przygotowujemy co miesiąc w oparciu o wskaźnik information ratio, który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a lub 4a, rozwiązania najsłabsze 1a lub 2a, ocena 3a ma charakter neutralny.
fundusze akcji ranking

W zestawieniu znalazło się siedem funduszy z siedmiu różnych towarzystw. Są to fundusze z grup akcji globalnych rynków wschodzących, amerykańskich, polskich małych i średnich spółek oraz akcji polskich uniwersalne. Wszystkie z nich osiągnęły w okresie 12 miesięcy dodatnią stopę zwrotu, w niektórych przypadkach przekraczającą 15%. Warto mieć na uwadze, że indeks WIG spadł w tym okresie o -1,2%, a mierzący koniunkturę na światowych giełdach indeks MSCI AC wzrósł o prawie +20,0%.
 
Wśród nich najwyższy wynik należy do PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (+15,3%). Jest to tzw. fundusz indeksowy, który w swoich założeniach dąży do osiągnięcia stopy zwrotu takiej jak indeks S&P 500 denominowany w dolarach, przy czym nie odzwierciedla składu tego indeksu. Według karty funduszu na koniec października ok. 2/3 portfela tego funduszu stanowiły tytuły i jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, a depozyty, środki pieniężne i inne należności - 1/3 wartości portfela.
 
Podobnie wygląda sytuacja Investor Top 25 Małych Spółek, który także otrzymał w perspektywie 12 miesięcy ocenę 5a i osiągnął +15,2% stopę zwrotu. Inwestuje przede wszystkim w akcje małych i średnich spółek głównie z rynku polskiego. Z ostatniego półrocznego sprawozdania można wyczytać, że fundusz posiadał w portfelu sporą ekspozycję na spółki, które doznały znacznych wzrostów przeciągu 12 miesięcy, takich jak CD Projekt czy DINO Polska.
 
Wśród najwyżej ocenionych funduszy akcyjnych najniższą stopę zwrotu osiągnął Ipopema Akcji (+0,9%). Fundusz ten inwestuje głównie w akcje spółek notowanych na GPW. Dywidenda, która jest wypłacana ze spółek jest reinwestowana i wchodzi do masy aktywów funduszu. Wynik funduszu przegania średnią dla grupy o ok. 2 pkt proc.
 
W perspektywie 36 miesięcznej oceny 4a i 5a otrzymują AXA Akcji, Investor Top 25 Małych Spółek, Ipopema Akcji, PKO Akcji Rynku Amerykańskiego, PZU Akcji Rynków Wschodzących oraz Skarbiec Emerging Markets Opportunities

TAGI:

ranking funduszywyniki inwestycyjne

zobacz także

↑ na górę