Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

KNF nałożyła na Copernicus Capital TFI karę 3,5 mln zł

21.11.2019 | Jan Chojnacki
Copernicus TFI naruszyło ograniczenia inwestycyjne wynikające z ustawy o funduszach oraz nie działało w zgodnie z interesem klientów

Na posiedzeniu KNF w dniu 19 listopada 2019 r. komisja postanowiła wystosować dwie kary dla Copernicus TFI w kwocie 2 mln zł oraz 1,5 mln zł.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Pierwsza dotyczyła naruszenia limitów inwestycyjnych w przypadku czterech funduszy zamkniętych: MJG FIZ, WELL FIZ, CC14 FIZ, Whitestone Art FIZ AN (obecnie w likwidacji). Fundusze inwestycyjne zamknięte nie mogą inwestować papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelności wobec tego podmiotu i udziały w tym podmiocie w kwocie przekraczającej 20% aktywów tego funduszu. KNF informuje, że w przypadku funduszy Copernicus TFI, akcje wyemitowane w jednym podmiocie wahały się od ok. 24% do ok. 96% wartości aktywów funduszy, a długość naruszeń trwała od 3 miesięcy do ponad 2 lat.

W przypadku funduszu inwestycyjnego Sowiniec FIZ Od II kwartału 2015 r. do końca I kwartału 2018 r. włącznie, fundusz nie posiadał wymaganych składników lokat na poziomie 80% wartości aktywów funduszu.

Stanowisko Komisji dotyczące ograniczeń inwestycyjnych obowiązujących fundusze inwestycyjne było komunikowane podmiotom nadzorowanym, w tym w drodze komunikatu z dnia 29 listopada 2017 r; Działania Komisji w postaci nałożenia niniejszej sankcji stanowią realizację polityki nadzorczej zmierzającej do eliminowania negatywnych zjawisk związanych z naruszaniem zasad dywersyfikacji lokat, które to zasady mają ograniczać ryzyko inwestycyjne funduszy i zwiększać bezpieczeństwo środków uczestników funduszy – czytamy w komunikacie.

Druga kara dotyczy nabycia przez Whitestone FIZ AN udziałów w jednej ze spółek, bez rzetelnej oceny jej sytuacji finansowej, w tym możliwości uzyskania przez spółkę przysługujących jej należności od podmiotu trzeciego. Ponad to udziały w spółce zostały nabyte z przekroczeniem 20% ograniczenia inwestycyjnego.

Komisja informuje, że kary w obydwu przypadkach mogły sięgnąć po 5 mln zł, jednak ze względu na działania podjęte dobrowolnie w celu uniknięcia skutków naruszenia prawa, polegające na odkupywaniu przez inne niż towarzystwo podmioty od uczestników Whitestone FIZ AN certyfikatów inwestycyjnych tego funduszu postanowiła zastosować sankcje o niższej wysokości.

[AKTUALIZACJA]

Copernicus Capital TFI ma uiścić oprócz tego 0,4 mln zł, ale w tym przypadku Komisja nie miała podstaw prawnych do upublicznienia zakresu naruszeń.

Komentarz Copernicus Capital TFI do decyzji KNF:

W związku z podjęciem przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 listopada 2019 roku, decyzji administracyjnej w przedmiocie nałożenia na Copernicus Capital TFI S.A. kary pieniężnej w wysokości 3.900.000 PLN, Towarzystwo pragnie poinformować, że przeprowadza obecnie szczegółową analizę uzasadnienia decyzji i motywów organu nadzoru w określeniu wysokości kary. Towarzystwo podkreśla, że stwierdzone naruszenia dotyczyły, przede wszystkim dywersyfikacji funduszy inwestycyjnych zamkniętych o charakterze „funduszy dedykowanych”. W ocenie Towarzystwa, wysokość nałożonej kary pieniężnej jest bezprecedensowa oraz niewspółmierna w stosunku do charakteru i istotności stwierdzonych naruszeń, jak również skali prowadzonej przez Towarzystwo działalności. Towarzystwo zamierza skorzystać z przysługujących środków prawnych i wystąpić do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

TAGI:

Copernicus Capital TFIkara nałożona przez KNFKNF

zobacz także

↑ na górę