Rząd przyjął projekt ustawy o przekształceniu OFE

06.11.2019 | analizy.pl
Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne 

W zaktualizowanym projekcie ustawy dotyczącej przekształceń OFE zapisano, że:
 • Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE) zarządzające OFE przekształcą się w Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI); OFE staną się Specjalistycznymi Funduszami Inwestycyjnymi Otwartymi (SFIO), które będą zarządzane przez TFI. SFIO będą zarządzać przyszłymi IKE;
 • każdy ubezpieczony (tj. ok 15,7 mln członków OFE) będzie miał prawo wyboru - domyślną opcją będzie przeniesienie środków z OFE na IKE z możliwością jego dalszego dobrowolnego zasilania (na IKE nie będzie trafiała żadna część składki emerytalnej); 
 • w przypadku osób, które zdecydują o przejściu w całości do I filaru, środki przez nich zgromadzone w OFE zostaną zapisane na indywidualnym koncie prowadzonym w ZUS, a odpowiadające im aktywa trafią do Funduszu Rezerwy Demograficznej;
 • przeniesienie pieniędzy z OFE do IKE będzie podlegało 15 proc. opłacie przekształceniowej, wypłaty emerytur z IKE będą zwolnione z PIT. W przypadku oszczędzania na emeryturę w ZUS, po złożeniu deklaracji o przeniesieniu aktywów z OFE do ZUS opłata przekształceniowa nie będzie pobierana, ale przyszłe wypłaty emerytur będą opodatkowane podatkiem dochodowym (PIT) według skali.
 • oszczędności w IKE podlegają dziedziczeniu, w przeciwieństwie do oszczędności zgromadzonych w ZUS;
 • polityka inwestycyjna SFIO przekształconych z OFE ma być dostosowana do wieku i profilu ryzyka ubezpieczonych w długim terminie; koszty zarządzania środkami pochodzącymi z OFE mają być ściśle limitowane;
 • opłata przekształceniowa (15% od aktywów przeniesionych do IKE) zostanie przekazana do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) w dwóch częściach: 70% do 31 października 2020 r., a 30% do 31 października 2021 r. (w poprzedniej wersji planowano, że obie transze opłaty będą wynosiły po 50%);
 • decyzję w sprawie wyboru IKE czy ZUS będzie można podjąć od 1 stycznia 2020 r. do 28 lutego 2020 r.;
 • transfer środków do IKE nastąpi 1 lipca przyszłego roku (powiedział PAP rzecznik prasowy resortu inwestycji i rozwoju Stanisław Krakowski);
 • zarządzaniem środkami Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) będzie się zajmowało TFI PFR (obecnie jest to ZUS).


Projekt ustawy zakłada, że wpływ na sektor finansów publicznych będzie dodatni w pierwszych dwóch latach i wyniesie: 12,5 mld zł w 2020 r. (10,5 mld zł trafi do kasy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a 2 mld zł do Funduszu Rezerwy Demograficznej) i 4,7 mld zł w 2021 r. (odpowiednio 2,6 mld zł do FUS i 2,1 mld zł do FRD).Natomiast w 2022-2030 będą one ujemne i łącznie po 10 latach obowiązywania ustawy dochody wyniosą - 9,8 mld zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR). Z kolei wydatki ogółem po 10 latach obowiązywania ustawy wyniosą -10,1 mld zł. Saldo ogółem wyniesie po 10 latach 0,3 mld zł.

"Do obliczeń przedstawionych w OSR przyjęto, że osoby posiadające około 20% aktywów w OFE zdecydują się na ich przeniesienie do ZUS i zaewidencjonowanie na koncie. Pozostałe 80% aktywów zostanie przeniesiona do IKE i od tej kwoty zostanie naliczona tzw. opłata przekształceniowa w wysokości 15%. Osoby, które zdecydują o przekazaniu środków zgromadzonych w OFE do ZUS i ich zaewidencjonowaniu na koncie nie będą ponosić żadnych opłat do momentu wypłaty emerytury, od której pobierany jest podatek dochodowy według skali" - czytamy w dokumencie.

Do obliczenia wysokości opłaty przyjęto stan aktywów w OFE na poziomie 162 mld zł (dane z dnia 28 lutego 2019). Tymczasem na koniec października aktywa OFE warte były 154,9 mld zł.

Przebudowa systemu OFE będzie miała wpływ na sytuację finansową FUS, która będzie wypadkową:

 • zaprzestania odprowadzania składek do OFE - od dnia 1 stycznia 2020 r. składki te będą przekazywane do FUS i ewidencjonowane na subkoncie (dochód w wysokości 3 469 mln zł w 2020 r.);
 • likwidacji tzw. suwaka bezpieczeństwa - termin zaprzestania umarzania jednostek uczestnictwa w ramach suwaka został przesunięty z 31 stycznia na 31 marca 2020;
 • wpłaty w dwóch ratach w latach 2020-21 tzw. opłaty przekształceniowej w wysokości 15% aktywów przenoszonych z OFE do IKE;
 • niższych zobowiązań FUS z tytułu emerytur dla osób, które zdecydują się na przeniesienie aktywów zgromadzonych w OFE do IKE;
 • przeniesienia aktywów do FRD w przypadku uczestników OFE, którzy złożą deklarację o przejściu do ZUS (szacuje się, że do FRD trafią aktywa o łącznej wartości ok. 32,1 mld zł).

Proponowane zmiany w funkcjonowaniu OFE będą miały także wpływ na inne jednostki sektora w postaci wpływów z podatku PIT i do NFZ. Jednak wypływ ten będzie znacznie mniejszy niż w przypadku FUS.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

"Budżet państwa przekazuje w formie dotacji środki na pokrycie niedoboru w FUS. Poziom wydatków budżetu państwa z tego tytułu będzie więc ostatecznie uzależniony od zmiany salda FUS. Jednak w związku z tym, że budżet państwa jest objęty stabilizującą regułą wydatkową to wydatki budżetu związane z przekształceniem funkcjonowania systemu OFE (dotacja do FUS) realizowane będą w ramach kwoty i limitu wydatków określonych przez stabilizującą regułę wydatkową. Oznacza to, że zmiana wartości dotacji do FUS będzie determinowała zmianę struktury innych wydatków budżetu państwa" - podkreślono w materiale.

TAGI:

przyszłość OFE

zobacz także

↑ na górę