Skarbiec Konserwatywny - bezpieczeństwo z kraju i z importu

10.09.2019 | Marcin Różowski, Ewa Bartosiak

Data analizy: 10 września 2019 r.

Fundusz: Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO)

Segment: dłużne PLN

Grupa: papiery skarbowe

Rating: Rating dla funduszu Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) - 3 gwiazdki

Charakterystyka produktu
Jeszcze przed 2018 rokiem Skarbiec Konserwatywny można było określać mianem klasycznej, bezpiecznej przystani, służącej głównie przejściowej alokacji kapitału „na złe czasy”. Co do zasady nadal jest to fundusz o konserwatywnym charakterze, co zdradza już sama nazwa produktu. O rygorystycznym podejściu do inwestowania w tym rozwiązaniu świadczy choćby niewielka skala podejmowanego ryzyka stopy procentowej, nawet w okresach, kiedy zarządzający są pozytywnie nastawieni do rynku długu. Naturalnie może to znacząco ograniczać szanse na dodatkowy zarobek, ale z drugiej strony istotnie uodparnia wyniki funduszu na zmiany stóp procentowych. Co więcej, również inwestycjom w papiery korporacyjne nie towarzyszy duży apetyt na ryzyko. W efekcie wybór zarządzających pada często na obligacje komunalne oraz emisje banków, a więc na względnie bezpieczne, ale i nieoferujące wysokiej marży papiery. Tym, o co wzbogacił się w ostatnim czasie portfel funduszu i na co należy zwrócić uwagę, stała się natomiast ekspozycja zagraniczna. Wcześniej (przed 2018 rokiem) dług spoza granic Polski odgrywał marginalną rolę. Obecnie stanowi jednak aż ok. 1/5 wszystkich lokat funduszu, co jest niemałą wartością w porównaniu z konkurencją i może mieć zauważalny wpływ na pozycję produktu wśród rywali. Menedżerowie „pokusili się” m.in. o papiery rządowe krajów bałkańskich, po które nie tak często sięgają inni zarządzający.

Uzasadnienie oceny
W przypadku Skarbiec Konserwatywny przestrzeń do rywalizacji z konkurencją jest w dużej mierze ograniczona, choć otwarcie się na zagranicę trochę ten obraz odmieniło. Trzeba podkreślić, że w razie długoterminowej hossy na krajowych papierach skarbowych fundusz może mieć trudność z dotrzymaniem kroku rywalom - raz z uwagi na niskie duration, a dwa – wciąż wyższe od średniej w grupie zaangażowanie w polskie papiery korporacyjne i komunalne (o nie najwyższym oprocentowaniu, ale względnie bezpiecznym profilu). Z tych samych powodów w okresach słabszych dla krajowego rynku długu, produkt może spisywać się nieźle. Mankamentem pozostaje opłata zmienna pobierana przy pobiciu benchmarku pomniejszanego o koszy stałe, co ułatwia jej zastosowanie. Podsumowując jednak historię wyników produktu należy stwierdzić, że z roli „poduszki bezpieczeństwa” wywiązuje się dobrze, a na tle konkurencji wypada przyzwoicie. Uzyskiwane w ostatnich latach stopy zwrotu z jednej strony nie plasują funduszu w czołówce grupy, ale przynajmniej w lepszej połowie stawki lub blisko niej. Dostrzeżone zostało to już w poprzednim Ratingu, a zauważalna w ostatnim czasie aktywność w poszukiwaniu dodatkowej stopy zwrotu dla inwestorów skłania nas do podniesienia Ratingu do oceny neutralnej.

Ewa Bartosiak, Marcin Różowski
Analizy Online

Plusy: Minusy:
  • Dotychczas ujemne stopy zwrotu występowały sporadycznie, co może mieć szczególne znaczenie dla inwestorów poszukujących ochrony kapitału.
  • Wysoka jakość kredytowa portfela.
  • Relatywnie niskie ryzyko stopy procentowej w okresie niepewności rynkowej może pozwolić na utrzymanie niskiej zmienność wartości jednostki.
  • Istotna ekspozycja na zagraniczny rynek długu oraz  stosowanie dźwigni finansowej mogą zwiększać efektywność zarządzania.
  • Niskie ryzyko stopy procentowej ogranicza możliwość rywalizacji podczas hossy na obligacjach skarbowych.
  • Konserwatywne kryteria doboru obligacji korporacyjnych mogą w środowisku rosnących stóp procentowych utrudniać osiąganie konkurencyjnych stóp zwrotu.
  • Pomniejszanie benchmarku o koszty zarzadzania przy obliczaniu opłaty zmiennej działa na niekorzyść inwestorów.

TAGI:

fundusze dłużne polskie papiery skarboweratingi i analizy funduszySkarbiec TFI

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę