Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Jaki jest najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych w PPK?

04.09.2019 | Wojciech Kiermacz
Źródło: Brian A Jackson / Shutterstock.com
Ustawa o PPK nakłada na pracodawców obowiązek wyboru instytucji nie na „chybił trafił”. Muszą przeanalizować jego ofertę, efektywność w zarządzaniu i doświadczenie. Przede wszystkim muszą jednak kierować się najlepiej rozumianym interesem osób zatrudnionych. Ale co to właściwie znaczy?

Jak wybrać instytucję zarządzającą pracowniczymi planami kapitałowymi? Ustawodawca pomaga, ale bynajmniej nie rozwiewa wszelkich wątpliwości. Spójrzmy na art. 7 ust. 3 ustawy o PPK:

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

„Podmiot zatrudniający, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą w tym podmiocie zatrudniającym, wybiera instytucję finansową, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK. Wyboru dokonuje się w szczególności na podstawie oceny proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, ich efektywności w zarządzaniu aktywami oraz posiadanego przez nie doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi. Wyboru dokonuje się mając także na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych”.

Skupmy się na ostatnim aspekcie. W ustawie o PPK nie ma definicji pojęcia „najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych”. Ale jak wskazuje w komentarzu do ustawy o PPK[1] mec. Marcin Wojewódka, członek zarządu Instytutu Emerytalnego, można posiłkować się ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z 2004 r. PPK mogą bowiem prowadzić towarzystwa funduszy inwestycyjnych (aż 16 z 20 instytucji oferujących PPK ma taką konstrukcję prawną). Dlatego, zdaniem radcy prawnego, można posiłkować się art. 3 ust. 3 wspomnianej ustawy, w którym czytamy:

„Fundusz inwestycyjny prowadzi działalność, ze szczególnym uwzględnieniem interesu uczestników, przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego określonych w ustawie”.

ZAMÓW KONSULTACJĘ i spersonalizowany raport dotyczący wyboru instytucji zarządzającej PPK. Kompleksowo analizujemy oferty wszystkich instytucji zarządzających. Zwracamy uwagę na wszystkie najważniejsze aspekty, w tym na: doświadczenie, efektywność zarządzania kapitałem, kadrę zarządzającą, pomoc w obsłudze programu czy koszty.
 

Jak wybrać PPK. Doradztwo przy wyborze PPK.Właśnie ta generalna zasada powinna przyświecać pracodawcom wybierającym PPK. Pracodawca powinien mieć ją z tyłu głowy, analizując w szczególności trzy wymienione w art. 7 ust. 3 determinanty:

*warunki zarządzania środkami
*efektywność w zarządzaniu aktywami
*doświadczenie w zarządzaniu funduszami

Jeśli chodzi o warunki zarządzania środkami zgromadzonymi w planach, to można mniemać, że ustawodawca ma na myśli przede wszystkim ocenę kosztów związanych z inwestowaniem (wynagrodzenie stałe i zmienne). Naszym zdaniem, w ogólnej ocenie danej instytucji nie jest to jednak kluczowy aspekt, mając na uwadze i tak bardzo niskie ustawowo ograniczone opłaty: 0,5% rocznie od wartości aktywów funduszu wynagrodzenia stałego plus 0,1% wynagrodzenia zmiennego, uzależnionego od wyników. Tę kategorię można jednak rozwinąć o analizę rozwiązań systemowych oferowanych przez instytucję (dostępność placówek, wsparcie call center, mobilne aplikacje itp.).

Kolejnym punktem do analizy jest efektywność w zarządzaniu aktywami. Tu pole do popisu jest duże, bo ustawodawca nie sprecyzował, jak ją mierzyć. Przede wszystkim obecnie pracodawcy nie mogą tego zrobić w przypadku funduszy zdefiniowanej daty, bo te dopiero startują. Zasadna więc jest analiza funduszy, którymi dotychczas zarządzały instytucje oferujące PPK. Można skorzystać z popularnych miar, takich jak wskaźnik IR (information ratio) czy Sharpe.
Problematyczne jest jednak porównywanie funduszy dotychczas zarządzanych przez PTE, które także mogą oferować PPK z funduszami zarządzanymi przez TFI. Warto poświęcić jednak uwagę efektywności, bo w bardzo długim horyzoncie inwestycyjnym w PPK, różnica pomiędzy efektywną a nieefektywną instytucją zarządzającą, przełoży się na bardzo dużą różnicę w stopie zwrotu pracowników, a więc na ich satysfakcję.

Pracodawca powinien wziąć pod uwagę również doświadczenie w zarządzaniu funduszami. Przeanalizować, jakimi funduszami dotychczas zarządzała instytucja. Na plus należy ocenić fakt, że dotychczas oferowała pracownicze programy emerytalne i/lub IKE czy IKZE. A także fakt, że prowadziła fundusze czy portfele funduszy o strategii zbliżonej do zdefiniowanej daty. Punkt ten można rozwinąć również o doświadczenie i szerokość kadry zarządzającej. Dodatkowo, w ramach tej kategorii warto wziąć pod uwagę ogólną wysokość aktywów pod zarządzaniem danej instytucji.

Tutaj możesz sprawdzić, jakie doświadczenie ma każda z 20 instytucji oferujących PPK w zarządzaniu funduszami

Wróćmy do najlepiej rozumianego interesu osób zatrudnionych i, co za tym idzie, wspomnianego przestrzegania zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego. Warto podkreślić, że NIE chodzi tu bynajmniej o unikanie tegoż ryzyka za wszelką cenę, bo tak się nie da. Fundusze zdefiniowanej daty, w które inwestowane są środki w PPK, są zobligowane do inwestowania na rynkach akcji. Mogą również inwestować część środków w obligacje korporacyjne czy instrumenty alternatywne (np. certyfikaty funduszy zamkniętych). Fakt, że instytucja deklaruje, że będzie inwestować środki w tego typu instrumenty, nie powinien być powodem do skreślenia jej z listy potencjalnych dostawców PPK. Bynajmniej. Jeśli w ramach dopuszczonych przez ustawę limitów inwestycyjnych (art. 37 ustawy o PPK) i w ramach poukładanego procesu inwestycyjnego, doświadczona instytucja deklaruje aktywne poszukiwanie atrakcyjnych inwestycji w Polsce i za granicą, należy uznać to za jej zaletę.


[1] Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych: komentarz, Marcin Wojewódka

TAGI:

instytucje zarządzające PPKPPK

zobacz także

↑ na górę