Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Saturn TFI stracił zezwolenie na wykonywanie działalności

20.08.2019 | Wojciech Kiermacz
Źródło: Brian A Jackson / Shutterstock.com
KNF nałożyła na Saturn TFI 5 mln zł kary za naruszenia przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych. Komisja uznała naruszenia za rażące i cofnęła towarzystwu zezwolenie na wykonywanie działalności

Jak czytamy w komunikacie KNF kara w wysokości 5 mln zł została nałożona za:

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

- naruszenie art. 48 ust. 2a w związku z zarządzaniem przez Towarzystwo funduszami inwestycyjnymi w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny, niezapewniający zachowania należytej staranności i niezgodny z zasadami uczciwego obrotu, a także nieuwzględniający najlepiej pojętego interesu funduszy oraz uczestników funduszy oraz w sposób niezapewniający stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego,

- naruszenie art. 45a ust. 4a ustawy w związku z nieprawidłowym wykonywaniem przez Towarzystwo bieżącego nadzoru nad podmiotem, któremu Towarzystwo powierzyło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych.

W związku z tym, że powyższe naruszenia Komisja uznała za rażące, cofnęła Saturn TFI zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Sankcji nadano rygor natychmiastowej wykonywalności.

Naruszenia ustalone przez Komisję związane były z zarządzaniem przez Towarzystwo następującymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi:

Centauris 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ, Debito Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ, GetBack Windykacji Platinum Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ, GetPro 1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ i Universe 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
 
W obszernym komunikacie KNF czytamy, że Saturn TFI nie wykonywał bieżącego nadzoru nad podmiotem, któremu powierzyło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy. Choć Komisja nie wymienia owego „podmiotu” z nazwy, nie jest tajemnicą, że chodzi o GetBack. To ten windykator był serwiserem powyższych funduszy wierzytelności – co oznacza, że to GetBack zarządzał portfelami – był odpowiedzialny za bieżące działanie funduszu, ściąganie należności z wierzytelności itd. W związku z tym, że GetBack nie miał swojego towarzystwa, zgłaszał się do innych TFI, w tym do Saturn, aby pod ich skrzydłami tworzyć fundusze zamknięte i sprzedawać ich certyfikaty klientom instytucjonalnym i indywidualnym.

KNF zarzuca Saturn TFI, że ograniczyło się tylko do wykonywania czynności formalno-administracyjnych związanych z reprezentowaniem funduszy i pozostawiło GetBackowi pełną swobodę, pozwalają m.in. na nabywanie przez fundusze pakietów wierzytelności po cenie znacząco zawyżonej w stosunku do wartości godziwej nabywanych aktywów.

„Towarzystwo wykazało się brakiem odpowiedzialności i rzetelnej oceny praktyk biznesowych podmiotu zarządzającego. W toku procesu inwestycyjnego realizowanego przez Fundusze, których organem pozostawało, nie dochowało należytej staranności i nie oceniło należycie ryzyka z tym związanego oraz wykazało brak wymaganego profesjonalizmu. Zaistnienie analizowanych naruszeń było możliwe przede wszystkim z powodu niewykonywania przez Towarzystwo bieżącego nadzoru względem podmiotu, któremu Towarzystwo zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi Funduszy. Towarzystwo zaniedbało wykonywania swoich ustawowych obowiązków, pozostając bierne w zaistniałej sytuacji i w pełni uzależnione od woli podmiotu, któremu zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi Funduszy, zachowując przy tym jedynie pozory działania jako organ tych Funduszy” – pisze Komisja Nadzoru Finansowego.

Saturn TFI traci umocowanie do reprezentowania funduszy. Obowiązki zarządzania i reprezentowania funduszy przejmuje ich depozytariusz. 

TAGI:

Getbackkara nałożona przez KNFKNFSaturn TFI

zobacz także

↑ na górę