Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

KNF utrzymała kary dla dwóch TFI

06.08.2019 | analizy.pl
Źródło: BrAt82 / Shutterstock.com
Komisja Nadzory Finansowego utrzymała w mocy decyzje nakładające kary finansowe na Saturn TFI oraz Eques Investments TFI

Komisja wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję KNF z dnia 28 maja 2019 r. w przedmiocie nałożenia na Saturn TFI kary pieniężnej w wysokości 50 tys. zł, wobec wprowadzenia do statutu Macromoney FIZAN postanowienia niezgodnego z art. 249 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz kary pieniężnej w wysokości 200 tys. zł za naruszenie art. 249 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Jak czytamy w uzasadnieniu, w wyniku opisanych naruszeń doszło, w pierwszej kolejności, do wprowadzenia do statutu Macromoney FIZAN możliwości dokonywania uczestnikom wypłat w postaci praw majątkowych, a następnie, w procesie likwidacji funduszu doszło do niezgodnego z prawem przeniesienia na uczestników Macromoney FIZAN aktywów w miejsce obligatoryjnego świadczenia pieniężnego (zastosowano instytucję datio in solutum).

Jednocześnie Komisja wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 18 maja 2018 r. w przedmiocie nałożenia na Eques Investment TFI kary pieniężnej w wysokości 300 tys. zł, w związku z naruszeniem przez subfundusze jednego z zarządzanych przez Eques TFI funduszu inwestycyjnego (Eques SFIO) art. 93 ust. 1 pkt 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych, poprzez przekroczenie zawartego w ww. przepisie ograniczenia inwestycyjnego w okresie od IV kwartału 2013 r. do IV kwartału 2015 r. W ramach Eques Obligacji oraz Eques Pieniężny, wydzielonych w Eques SFIO, nieprawidłowo zakwalifikowano instrumenty finansowe przez co przekroczony został 10% limit inwestycyjny.

"Nieprawidłowo zakwalifikowano obligacje wyemitowane przez podmioty, których papiery wartościowe (akcje) były przedmiotem obrotu w systemie obrotu New Connect oraz obligacje wyemitowane przez podmioty zarządzające sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy inwestycyjnych. Powyższe uchybienie wynikało z błędnej wykładni przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych dokonanej przez Eques TFI. Wskazane instrumenty finansowe zostały błędnie zaklasyfikowane przez co nie objęto ich ww. ograniczeniom inwestycyjnym. Przy prawidłowej klasyfikacji oraz interpretacji ustawy wymienione instrumenty podlegają limitowi inwestycyjnemu 10%, co ma na celu ochronę interesu uczestników funduszy inwestycyjnych" - wyjaśnia KNF.

Jednocześnie Komisja wskazała, że wykładnia przepisów ustawy o funduszach wyrażona w treści decyzji Komisji z dnia 18 maja 2018 r. powinna odwoływać się do przepisu Dyrektywy UCITS III2, a nie, jak wskazano w treści ww. decyzji, do przepisu Dyrektywy UCITS IV3.

/aol

TAGI:

kara nałożona przez KNF

zobacz także

↑ na górę