KNF nałożyła na Altus TFI kary w wysokości 1,2 mln zł

25.06.2019 | analizy.pl
Źródło: jakkapan / Shutterstock.com
Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Altus TFI dwie kary pieniężne w wysokości 600 tys. zł każda w związku z naruszeniami Altus FIO Parasolowego dotyczącymi wyceny akcji spółki z NewConnect

Jak czytamy w komunikacie KNF, w grudniu 2017 r. towarzystwo sporządziło wewnętrzną wycenę akcji jednej ze spółek notowanych na NewConnect, w której określiło cenę jednej akcji na poziomie 1,84 zł. Następnie w dniu 28 grudnia 2017 r. fundusze inwestycyjne zarządzane przez Altus TFI, w tym m. in. subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego i subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy, wydzielone w ramach Altus FIO Parasolowy, nabyły do swoich portfeli znaczny pakiet akcji tej spółki po cenie 1,33 zł za jedną akcję. Na dzień 28 grudnia 2017 r. akcje tej spółki (wchodzące w skład aktywów ww. subfunduszy) wyceniono na kwotę ok. czterokrotnie wyższą niż cena nabycia tych akcji. Wycena została dokonana według kursu zamknięcia akcji na NewConnect, tj. po kursie 5,90 zł za jedną akcję.

Analiza obrotu akcjami tej spółki na NewConnect wykazała, że w dniach wycen obrót akcjami tej spółki był znacząco niski lub nie zawierano transakcji na akcjach tej spółki. Wycena oparta na kursie zamknięcia z NewConnect (ewentualnie według średniej z ofert kupna i sprzedaży) kontynuowana była przez subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego i subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy, do dnia 21 września 2018 r. i kształtowała się w przedziale od 4 do 6 zł za akcję.

Według KNF wycena akcji tej spółki, bazująca na notowaniach giełdowych była dokonywana nieprawidłowo, gdyż nie uwzględniała znacząco niskiego wolumenu obrotu akcjami spółki na NewConnect (a tym samym braku popytu na akcje tej spółki). Komisja uznała, że wycena nie odzwierciedlała wartości godziwej akcji spółki. Punktem odniesienia dla ustalenia wartości godziwej akcji spółki, w szczególności w IV kwartale 2017 r., powinna być cena po jakiej fundusze nabyły akcje, tj. 1,33 zł za jedną akcję.

Jak podkreśla KNF, dokonywanie przez fundusz inwestycyjny wyceny aktywów oraz ustalania wartości aktywów netto i wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa stanowi jeden z fundamentalnych obowiązków funduszu inwestycyjnego.

/aol

TAGI:

kara nałożona przez KNF

zobacz także

↑ na górę