Millennium Obligacji Klasyczny – nie tak klasyczny, jak nazwa wskazuje

31.05.2019 | Paweł Bystrek, Ewa Bartosiak

Data analizy: 31 maja 2019 r.

Fundusz: Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO)

Segment: dłużne PLN

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) - 3 gwiazdki

Charakterystyka produktu
Wyróżniającą cechą Millennium Obligacji Klasyczny na tle grupy jest z pewnością wysoki udział obligacji korporacyjnych w portfelu. Stanowią one blisko połowę wartości aktywów, co oznacza, że profilem funduszowi jest w istocie blisko do rozwiązań z grupy dłużnych korporacyjnych. Tak wysokie zaangażowanie w tego typu lokaty wynika z poszukiwania dodatkowej rentowności, pomocnej zwłaszcza w środowisku niskich stóp procentowych. Niemniej jednak obligacje rządowe to wciąż główny filar, na którym opiera się strategia funduszu. Tym bardziej, że podejmowane w tym zakresie ryzyko stopy procentowej przewyższa okres 1 roku, czyli typową wartość dla wielu konkurencyjnych produktów. Warto również zwrócić uwagę na dość specyficzną kompozycję portfela dłużnego. Oprócz bezpośrednich inwestycji w wybrane papiery, obejmuje ona jednostki innych funduszy inwestycyjnych, poprzez które w ułatwiony sposób uzyskiwana jest zdywersyfikowana ekspozycja na dług zagraniczny. Pod względem kierunków geograficznych zdecydowanie wykracza ona poza standardowe ramy dotyczące podobnych rozwiązań. Jeśli zaś chodzi o emitentów, może to być dług zarówno krajów gospodarek wschodzących, jak i państw rozwiniętych, a ponadto firm o większej lub mniejszej wiarygodności kredytowej (tzw. obligacje high yield). Chociaż, co do zasady ryzyko kredytowe nie ma stanowić głównego motoru napędowego wyników funduszu, inwestorzy powinni sobie zdawać sprawę, że w porównaniu do konkurencyjnych produktów może być ono podwyższone. Pozytywna w tym kontekście jest jego szeroka dywersyfikacja. Ponadto, z uwagi na spory udział zagranicznych papierów (ok. kilkanaście procent aktywów), koniunktura na rynku długu poza granicami Polski może zasadniczo determinować pozycję produktu w grupie. Dużo mniejsze znaczenie ma natomiast ryzyko walutowe, które generalnie jest zabezpieczone. Za istotny minus należy uznać natomiast koszty związane z inwestycją. Opłata manipulacyjna, najczęściej w ogóle niepobierana przez konkurentów, wynosi 0,6%, co wraz z 1,2% stawki opłaty za zarządzanie jest sporym obciążeniem dla ostatecznych rezultatów. Jedynie nabywając jednostki kat. B i nie umarzając ich przed upływem 2 lat, inwestor nie zapłaci nic za ich kupno.

Uzasadnienie oceny
Obecne w nazwie funduszu określenie „klasyczny” nie do końca koresponduje z niestandardową na tle grupy konstrukcją jego portfela. Produkt nie jest typową „przechowalnią kapitału” na czas rynkowych turbulencji. Podejmowane ryzyko stopy procentowej i kredytowe, czyli kluczowe czynniki dla wyników tego rodzaju rozwiązania, mogą być w jego przypadku wyższe od przeciętnej. Naturalnie taka koncepcja zarządzania z jednej strony stwarza szansę na osiąganie rezultatów lepszych od rywali, ale z drugiej rodzi ryzyko potencjalnie większych strat. W praktyce w dłuższym (2-3 letnim) terminie przyjęta strategia przekłada się na pozycję bliską środka stawki. Pomimo nietuzinkowego podejścia do budowy portfela, wahania stóp zwrotu mieszczą się w granicach bliskich średniej. Zdecydowanie poza jej granice wykracza jednak poziom opłat, co działa na niekorzyść oceny produktu. W naszej opinii jednak bilans wad i zalet funduszu daje podstawę do przypisania 3-gwiazdkowej noty.

Ewa Bartosiak, Paweł Bystrek
Analizy Online

Plusy: Minusy:
  • Silnie zdywersyfikowany portfel dłużny, zarówno w części korporacyjnej, jak i skarbowej.
  • Wykorzystywanie ekspertyzy na rynkach zagranicznych, dające szansę na ponadprzeciętne rezultaty.
  • Wysoka płynność portfela, istotna szczególnie z uwagi na duże aktywa funduszu.
  • Obecność opłaty manipulacyjnej, gdy w większości tego typu rozwiązań nie jest ona stosowana.
  • Jedna z wyższych opłata za zarzadzanie.
  • Podwyższony profil ryzyka na tle grupy i duży udział obligacji przedsiębiorstw może być wadą dla konserwatywnych inwestorów.

TAGI:

fundusze dłużne polskie uniwersalneMillennium TFIratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę