Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Znamy projekt ustawy likwidującej OFE

28.05.2019 | analizy.pl
Źródło: Mariola Anna S / Shutterstock.com

Projekt ustawy opublikowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zakłada, że z domyślnej opcji przeniesienia aktywów na IKE skorzysta ok. 80 proc. obecnych członków OFE

Kluczowe założenia projektu ustawy:

  • powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) zarządzające OFE staną się towarzystwami funduszy inwestycyjnych (TFI), zaś OFE przekształcą się w specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO);
  • od 1 stycznia 2020 roku Fundusz Ubezpieczeń Społecznych przestanie odprowadzać składki do OFE, a z końcem stycznia przyszłego roku zniknie mechanizm tzw. suwaka;
  • opcją domyślną dla 15,8 mln członków OFE będzie przeniesienie ich aktywów na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) prowadzone przez TFI powstałe z przekształcenia PTE;
  • aktywa przeniesione na IKE będą miały charakter prywatny i możliwe będzie ich dziedziczenie;
  • od przenoszonych na IKE środków zostanie pobrana opłata przekształceniowa na rzecz FUS w łącznej wysokości 15 proc., której płatność będzie rozłożona na 2 lata;
  • do 10 stycznia 2020 roku możliwe będzie złożenie deklaracji przez członka OFE o przejściu do ZUS, co będzie wiązało się z przeniesieniem aktywów z OFE do Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) i dopisaniu ich wartości do kapitału zaewidencjonowanego na indywidualnym koncie w ZUS. W takim wypadku opłaca przekształceniowa nie będzie pobierana;
  • nie mniej niż 90 proc. aktywów na dzień 31 grudnia 2020 roku SFIO zobowiązane będą utrzymywać w akcjach notowanych na krajowym na rynku regulowanym. Udział w akcji będzie się mógł zmniejszać o 2,5 pkt. proc. rocznie, do minimum 67,5 proc. aktywów w 2029 roku;
  • w ramach SFIO funkcjonować będą dwa subfundusze: emerytalny i przedemerytalny. Do funduszu przedemerytalnego trafią uczestnicy SFIO na pięć lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Subfundusz przedemerytalny min. 70 proc. aktywów będzie utrzymywał w papierach dłużnych i depozytach;
  • maksymalna opłata za zarządzanie pobierana przez TFI ustalona została na poziomie 0,45 proc. aktywów rocznie dla subfunduszu emerytalnego i 0,2 proc. aktywów rocznie dla subfunduszu przedemerytalnego;
  • w ramach FRD powstanie fundusz, do którego trafią aktywa członków deklarujących przejście z OFE do ZUS. Funduszem i pozostałymi aktywami FRD będzie zarządzał Polski Fundusz Rozwoju.

 

80% członków OFE wybierze IKE


Projekt ustawy zakłada, że z domyślnej opcji przeniesienia aktywów na IKE skorzysta ok. 80 proc. obecnych członków OFE. Oznacza to, że ze 162 mld zł aktywów OFE (stan na koniec lutego 2019 roku) do SFIO trafi ok. 130 mld zł. Po odprowadzeniu do FUS opłaty przekształceniowej, do czego fundusze zostały zobowiązane w dwóch ratach płatnych 21 marca 2020 roku i 21 marca 2021 roku, aktywa SFIO będą wynosić ok. 110 mld zł.

Jeśli tak jak zakłada projekt ustawy ok. 20 proc. członków OFE zdecyduje się na przejście do ZUS, to ich aktywa w wysokości ok. 32 mld zł zasilą FRD. Z projektu ustawy wynika, że zarządzanie całością aktywów FRD przejmie Polski Fundusz Rozwoju. Koszty zarządzania zostały ustalone na maksymalnym poziomie 0,05 proc. aktywów rocznie.

W przypadku przejścia z OFE do ZUS, przeniesione aktywa ubezpieczonych nie będą podlegały dziedziczeniu.

 

Polityka inwestycyjna funduszy i FRD


Projekt ustawy zakłada, że na koniec przyszłego roku nie mniej niż 90% aktywów SFIO będą zobowiązane utrzymywać w akcjach notowanych na krajowym rynku regulowanym. Limit minimalnego zaangażowania w krajowe akcje będzie obniżany o 2,5 pkt. proc., aż do końca 2029 roku, kiedy osiągnie poziom 67,5%. Jak napisano w projekcie ustawy "politykę inwestycyjną określać będą przepisy ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi".

Limit zaangażowania w aktywa denominowane w walutach obcych wynosić będzie 30%, zarówno w przypadku wydzielonego w ramach SFIO subfunduszu emerytalnego jak i subfunduszu przedemerytalnego.

Zapisy dotyczące polityki inwestycyjnej subfunduszu przedemerytalnego, do którego oszczędzający przeniesieni zostaną na pięć lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego, zakładają, że co najmniej 70% aktywów lokowane jest depozytach, obligacjach rządowych (ew. papierach dłużnych posiadających rządowe gwarancje) lub papierach dłużnych instytucji finansowych.

Projekt ustawy definiuje także politykę inwestycją FRD. Całość aktywów FRD może inwestować w obligacje Skarbu Państwa, NBP, BGK i samorządów lub utrzymywać w formie depozytów bankowych. Do 70% aktywów FRD może zainwestować w jednostki specjalistycznego funduszu, do którego trafią aktywa członków OFE, deklarujących przejście do ZUS. Limit inwestycji w akcje notowane na krajowym rynku regulowany został ustalony na 30%. Takie samo ograniczenie dotyczy obligacji korporacyjnych.

Projekt ustawy określa także limity inwestycyjne dla specjalistycznego funduszu, który powstanie z aktywów członków OFE. Do 70% aktywów funduszu może być ulokowane w krajowych akcjach. W przypadku obligacji korporacyjnych limit ustalony został na 60% aktywów. Do 20% aktywów mogą stanowić depozyty bankowe.

Zarówno w przypadku FRD jak i specjalistycznego funduszu limit inwestycji w aktywa denominowane w walutach obcych ustanowiony został na 30%.
 

Wypłata po osiągnięciu wieku emerytalnego


Ustawa likwidująca OFE zakłada, że aktywa przeniesione na IKE będą mogły posłużyć wyłącznie do celów emerytalnych. Ich wypłata (jednorazowa lub w ratach) będzie możliwa po osiągnięciu wieku emerytalnego. Wypłaty nie będą opodatkowane - funkcję fiskalną spełnia opłata przekształceniowa pobierana w momencie przenoszenia środków na IKE.

Oszczędzający będą mogli dokonywać dodatkowych wpłat na IKE powstałe z przeniesienia środków zgromadzonych w OFE. Wpłaty nie będą mogły przekroczyć obowiązującego dla tego typu konta limitu. Wynosi on 3-krotność przeciętnego prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok. W 2019 roku jest to 14,3 tys. zł.

W przypadku osób posiadających już IKE limit dotyczy wpłat na obydwa konta. Zgodnie z projektem ustawy możliwe będzie posiadanie dwóch rachunków IKE lub - w niektórych przypadkach - ich połączenie.

Za: PAP


TAGI:

przyszłość OFE

zobacz także

↑ na górę