NN Zrównoważony - między długiem a akcjami

28.01.2019 | Marcin Różowski, Paweł Bystrek

Data analizy: 28 stycznia 2019 r.

Fundusz: NN Zrównoważony (NN FIO)

Segment: mieszane polskie

Grupa: zrównoważone

Rating: Rating dla funduszu NN Zrównoważony (NN FIO) - 4 gwiazdki

Charakterystyka produktu
Fundusz NN Zrównoważony łączy w sobie elementy dwóch flagowych rozwiązań NN IP TFI dedykowanych odpowiednio akcjom i obligacjom, pozwalając bardziej zachowawczym inwestorom na alokację środków pomiędzy dwoma podstawowymi klasami aktywów. Neutralny podział pomiędzy nimi ma przebiegać na granicy 50% portfela. W konsekwencji, dzięki części akcyjnej, bardzo zbliżonej w konstrukcji do NN Akcji, inwestorzy mogą zbudować ekspozycję na spółki z krajowego parkietu. Liczba składników jest bardzo wysoka na tle grupy, a podejmowana skala rynkowych zakładów jest relatywnie niewielka. Pewną szansą na osiągnięcie wyników przewyższających te osiągane przez indeks szerokiego rynku (WIG) stwarza selekcja spółek oraz poszukiwanie wartości dodanej na zagranicznych giełdach (głównie naszego regionu oraz z Turcji). Inwestycje zagraniczne odbywają się przy niezabezpieczonym ryzyku walutowym, co potencjalnie może mieć znaczny wpływ na ich wynik. Jeśli zaś chodzi portfel dłużny, odpowiadający strukturą temu z NN Obligacji, to złożony on jest w około 90% z papierów skarbowych. Związane z nimi ryzyko stopy procentowej, mierzone jako duration, zwykle wynosi ok. 3 lat i jest nieco wyższe od średniej w grupie funduszy zrównoważonych (ok. 2,0). Wyniki portfela dłużnego determinuje głównie koniunktura na polskim rynku obligacji, ale nie zawsze jest to jedyny ważny z tej perspektywy czynnik, ponieważ historycznie dodatkiem bywały zagraniczne obligacje rządowe z RPA, Rosji, Turcji lub Chorwacji. Te raczej mało popularne wśród rywali kierunki inwestycji, kilkukrotnie pozwalały na generowanie wyróżniających stóp zwrotu. Od konkurentów fundusz odróżnia także stosunkowo niewielki udział papierów korporacyjnych w aktywach. Obok krajowych przedsiębiorstw i firm z sektora finansowego do portfela trafiają okresowo także instrumenty wyemitowane przez zagraniczne podmioty, takie jak na przykład tureckie banki.

Komentarz do wyników
Rok 2018 obfitował w wydarzenia, które w znacznym stopniu potrafiły różnicować wyniki funduszy, w zależności od konstrukcji ich portfela. Pomimo że pierwszego kwartału inwestujący w NN Zrównoważony raczej nie będą zaliczali do udanych, to jednak cały rok został zakończony z przeciętnym wynikiem w grupie. Poniesiona w okresie styczeń-marzec strata -5,1% (o 1,6 pkt proc. bardziej dotkliwa od średniej) nie pogłębiła się bowiem znacznie i ostatecznie w zestawieniu 12 miesięcznych stóp zwrotu produkt z wynikiem -7,5% znalazł się na 7 miejscu wśród 14 konkurentów. Jednym z czynników, który w negatywny sposób przyczynił się do pozycji w grupie w pierwszej połowie roku mógł być mniejszy udział spółek z rynków zachodnich i z sektora nowoczesnych technologii. Kontynuując wątek zagranicy, to nie pomagała także, silnie zmniejszona w dalszej części roku, ekspozycja na giełdę w Turcji. Z drugiej strony skalę spadków na krajowym parkiecie ograniczał relatywnie mniejszy udział akcji oraz wyraźnie większe zaangażowanie w spółki o dużej kapitalizacji. Czynnikiem „łagodzącym” okazała się również sprzyjająca sytuacja na polskich papierach skarbowych. Z perspektywy długoterminowej trudny rok wiele jednak nie zmienia, wyniki są bowiem konkurencyjne. Dla przykładu stopa zwrotu za minione 3 lata to +9,4%, co przekłada się na +1,8 pkt proc. przewagi na rywalami. W przypadku ostatnich 5 lat wynik +10,2% wiąże się z nadwyżką nad średnią w wysokości +9,2 pkt proc.

Uzasadnienie oceny
Konkurencyjne wyniki w długim terminie to niewątpliwa zaleta funduszu. W tym przypadku niemniej istotne są parametry czysto jakościowe. Należą do nich między innymi organizacja procesu inwestycyjnego oraz rozbudowane narządzania analityczne, wspomagające zarządzających w podejmowaniu decyzji. Naszym zdaniem znaczenie tych aspektów jest o na tyle istotne, że przeważa neutralną w ostatnim czasie ocenę efektywności mierzoną parametrem IR. Utrzymujemy zatem naszą wysoką notę 4 gwiazdek, taką samą jaką posiadają dwa flagowe produkty dedykowane odpowiednio akcjom i obligacjom.

Paweł Bystrek, Marcin Różowski
Analizy Online

Plusy: Minusy:
  • Konkurencyjne długoterminowe stopy zwrotu.
  • Dobrze zorganizowany proces zarządzania aktywami i przejrzysta komunikacja z inwestorami.
  • Rozbudowane zaplecze analityczne i wsparcie instytucji macierzystej.
  • Aktywność w poszukiwaniu stóp zwrotu na rynkach zagranicznych.
     
  • Znaczące aktywa tego funduszu oraz innych produktów zarządzanych przez NN IP TFI mogą w pewnym stopniu ograniczać elastyczność.
  • Relatywna siła małych spółek może niekorzystnie przekładać się na wyniki względem rywali.

TAGI:

fundusze zrównoważoneNN Investment Partners TFIratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę