NN Akcji Środkowoeuropejskich - giełda daje, giełda zabiera

23.11.2018 | Marcin Różowski, Weronika Kałuska

Data analizy: 23 listopada 2018 r.

Fundusz: NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO)

Segment: akcji zagranicznych

Grupa: europejskie rynki wschodzące

Rating: Rating dla funduszu NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) - 4 gwiazdki

Charakterystyka produktu
NN Akcji Środkowoeuropejskich to rozwiązanie, którego kondycja w dużej mierze zależy od koniunktury na rynkach w Turcji oraz w Polsce –jednych z ważniejszych w tym regionie. Akcje emitentów z tych dwóch krajów determinują bowiem kluczowe charakterystyki funduszu, takie jak ryzyko inwestycyjne czy osiągane stopy zwrotu. Poziom zaangażowania w papiery każdego z państw ulega okresowym zmianom w zależności od koniunktury na stambulskiej i warszawskiej giełdzie, w szczególności w obszarze spółek o dużej kapitalizacji. Zakres wahań dla Polski i Turcji zawiera się w przedziale 30-50%, a ich łączny udział sięga przeważnie od 70 do 85% aktywów. Kluczem w budowie portfela jest selekcja, częściowo wspierana alokacją geograficzną opartą na analizie otoczenia makroekonomicznego. Ważną rolę odgrywa również sam poziom całkowitego zaangażowania w akcje – najczęściej przekraczający 95% WAN. Kształt portfela wynika bezpośrednio z przyjętego benchmarku w postaci 40% CECE Composite Index Total Return + 45% BIST Dividend + 15% ATX Net Total Return. Możliwe są jednak znaczące odchylenia od indeksu referencyjnego, jeżeli chodzi o udział poszczególnych spółek. Daje to zarządzającemu możliwość kreowania wartości dodanej względem wzorca. Zarówno wśród tureckich, jak i polskich emitentów dominują największe podmioty giełdowe, głównie instytucje finansowe. Dopełnienie portfela stanowią spółki z pozostałych krajów Europy Środkowo-Wschodniej – m. in. Austrii, Węgier, Czech i Rumunii. Co do zasady ryzyko walutowe związane z walorami denominowanymi w walutach innych niż złoty nie jest zabezpieczane, a zatem może istotnie wpływać na wyniki funduszu.

Komentarz do wyników
Pierwsza połowa 2018 r. w przypadku giełdy warszawskiej i stambulskiej, nie może zostać zaliczona na udanych. Chociaż zaangażowanie w papiery tureckie zostało w tym czasie zredukowane, otarcie się liry o kryzys walutowy mimo to zaważyło na stopach zwrotu. Zyskom nie sprzyjała także kondycja krajowych spółek notowanych na GPW.  W efekcie na koniec czerwca 2018 r. fundusz pod względem wyniku od początku roku zajmował ostatnie miejsce w swojej grupie porównawczej. Ostatnie trzy miesiące to jednak okres dużo korzystniejszy dla NN Akcji Środkowoeuropejskich.  Wypracowana w tym czasie stopa zwrotu na poziomie 8,62% jest o prawie 12 pkt proc. wyższa niż średnia dla rywali. Jeżeli z kolei na wyniki rozwiązania spojrzeć przez pryzmat benchmarku, również prezentuje się ono dość atrakcyjnie. Niemalże we wszystkich okresach są one bowiem lepsze niż przyjęty indeks referencyjny, szczególnie w okresie 5-letnim, kiedy to przewyższają go o niemal 7 pkt proc. Niższe stopy zwrotu z początku roku przy jednoczesnej typowej dla tego funduszu stosunkowo wysokiej zmienności wycen przełożyły się na niższą ocenę efektywności zarządzania. Zarówno krótkookresowy, jak i długookresowy Ranking Analiz Online bazujący na wskaźniku IR to aktualnie niskie 1a. 

Uzasadnienie oceny
Minione miesiące to nieco trudniejszy okres dla NN Akcji Środkowoeuropejskich. Najważniejsze parametry, na podstawie których dokonujemy oceny funduszu, uległy pogorszeniu. Mimo to utrzymujemy wysoką notę na poziomie 4 gwiazdek. Słabość obserwowana w pierwszej połowie roku wynika bowiem z niesprzyjającej koniunktury na giełdach polskiej i tureckiej, nie zaś ze spadku jakości zarządzania. Znaczące wahania stóp zwrotu są wpisane w charakter rozwiązań z grup akcyjnych i na ogół nie powinny stanowić wystarczającej podstawy do obniżenia oceny funduszu. W naszej opinii długookresowa strategia realizowana przez zarządzającego sprawdza się dość dobrze, co pozwala nam na udzielenie NN Akcji Środkowoeuropejskich kredytu zaufania.

Weronika Kałuska, Marcin Różowski
Analizy Online

Plusy: Minusy:
  • Dobrze zorganizowany proces inwestycyjny.
  • Wsparcie zagranicznej instytucji macierzystej.
  • Doświadczony zarządzający wspierany przez zespół analityków.
  • Dbałość o kwestie selekcji i alokacji geograficznej.
  • Stopy zwrotu wyższe niż benchmark w niemalże każdym okresie.
  • Zmienność stóp zwrotu wyższa od przeciętnej w grupie.
  • Możliwe okresowe pogorszenie wyników w przypadku dekoniunktury na polskiej i tureckiej giełdzie.
  • Znaczące, niezabezpieczone ryzyko walutowe wynikające z dużego zaangażowania w papiery wartościowe denominowane w walutach innych niż złoty.

TAGI:

fundusze akcji europejskich rynków wschodzącychNN Investment Partners TFIratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę