NN Średnich i Małych Spółek - wyniki wyższe niż benchmark

20.11.2018 | Marcin Różowski, Weronika Kałuska

Data analizy: 20 listopada 2018 r.

Fundusz: NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO)

Segment: akcji polskich

Grupa: małe i średnie spółki

Rating: Rating dla funduszu NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) - 4 gwiazdki

Charakterystyka produktu
NN Średnich i Małych Spółek to jeden z najbardziej rozpoznawalnych funduszy z grupy akcji polskich małych i średnich, plasujący się w czołówce pod względem zgromadzonych środków. Niezmiennie pozostaje on rozwiązaniem, przy wykorzystaniu którego krajowi inwestorzy mogą zbudować znaczącą ekspozycję na firmy o mniejszej kapitalizacji. W odróżnieniu od części rywali rynki zagraniczne odpowiadają tu bowiem za niewielką część aktywów (rzędu kilku procent), na próżno też można doszukiwać się w portfelu gigantów takich jak Apple czy Amazon. Reprezentacja krajowych MiŚ-ów jest natomiast bardzo szeroka – liczebność firm w portfelu należy do najwyższych w grupie porównawczej. Jeżeli zaś chodzi o wagę poszczególnych emitentów w aktywach funduszu, to nie odbiega ona na dużą skalę od ich modelowego udziału w benchmarku (60% mWIG40TR i 40% sWIG80TR). W obszarze samej selekcji spółek wsparciem dla zarządzających jest w tym przypadku jeden z najsilniejszych zespołów analitycznych w krajowych TFI, a rodzima instytucja może wykorzystywać ekspertyzy holenderskiej instytucji macierzystej. Chociaż dla części inwestorów brak „dopalaczy” w postaci wysokiego udziału spółek zagranicznych bądź aktywności po stronie alokacji może kojarzyć się z pewną pasywnością zarządzających, to w rzeczywistości mamy do czynienia ze zgoła odmienną sytuacją. Realizowana jest bowiem konsekwentnie strategia wyszukiwania szerszych trendów rynkowych i dobierania spółek, które w te procesy wpisują się najpełniej. Jeżeli zaś chodzi o aspekt koszowy, to inwestycja w NN Średnich i Małych spółek rywali wiąże się z opłatą 3,6% w skali roku, przy średniej w grupie na poziomie 4%.
 
Komentarz do wyników
Konstrukcja portfela funduszu, tj. wysokie zaangażowanie w polskie spółki o średniej i małej kapitalizacji, a także niemalże zupełny brak „dopalaczy” determinuje kondycję rozwiązania – godną pozazdroszczenia w okresach siły warszawskiej giełdy i nieco słabszą, gdy boryka się ona z problemami. W ostatnich miesiącach zarządzający portfelem musiał zmierzyć się z trudnościami, które wynikały z realizacji pesymistycznego scenariusza - słabością krajowych MiŚ-ów. Mimo to fundusz radził sobie nie gorzej od konkurencji. Stopa zwrotu od początku roku jest nieco wyższa od średniej dla grupy porównawczej. Jeżeli jednak spojrzeć na krótszy okres, zauważyć można, że  rozwiązanie pnie się do góry w tabeli wynikowej, przewyższając już o około 1,5 pkt proc. przeciętny zysk konkurentów. Nie mniej istotne niż porównanie z grupą jest zestawienie wyników z przyjętym benchmarkiem. Na jego tle stopa zwrotu funduszu prezentuje się atrakcyjnie, szczególnie w długim, 5-letnim okresie (21,9% w porównaniu z 9,4%). Na korzyść przemawia także relacja wyników do podejmowanego ryzyka. W krótkim terminie bazujący na parametrze IR ranking dla tego rozwiązania to przeciętne 3a. W długim natomiast, odpowiednim dla rozwiązań akcyjnych, ocena ta jest wyższa i wynosi 4a.
 
Uzasadnienie oceny
Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty rozpatrywane przy nadawaniu oceny ratingowej, utrzymujemy notę na poziome 4 gwiazdek. NN Średnich i Małych Spółek to rozwiązanie wyróżniające się na tle grupy czystą ekspozycją na krajowy rynek akcji, rzadko spotykaną w innych rozwiązaniach. Docenić należy także dobrze zorganizowany proces inwestycyjny oraz wsparcie zagranicznej instytucji macierzystej. Podstawą do utrzymania wysokiej oceny są również solidne i powtarzalne wyniki funduszu. Chociaż niekiedy zdarzają się okresy słabszej kondycji, wynikające głównie z koniunktury na warszawskiej giełdzie, to w długim horyzoncie przyjęta strategia pozwala na osiąganie stóp zwrotu wyższych niż dla benchmarku. W naszej opinii  fundusz może przypaść do gustu szczególnie inwestorom, którzy gotowi są ponieść ryzyko lokowania środków w akcje, jednak chcą ograniczyć to związane z ekspozycją zagraniczną.

Weronika Kałuska, Marcin Różowski
Analizy Online

Plusy: Minusy:
  • Dobrze zorganizowany proces inwestycyjny oraz wsparcie zagranicznej instytucji macierzystej.
  • W długim horyzoncie stopy zwrotu są znacząco wyższe od wyników benchmarku.
  • Zaapewnia „czystą” ekspozycję na krajowe spółki o małej i średniej kapitalizacji.
  • W okresach słabości krajowej giełdy wyniki mogą być niższe niż u konkurentów o wyższym udziale papierów zagranicznych w portfelach.

TAGI:

fundusze akcji polskich małych i średnich spółekNN Investment Partners TFIratingi i analizy funduszy

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę