Spadki na giełdach przyczyną presji na aktywa Skarbiec TFI w październiku

09.11.2018 | Skarbiec TFI
Aktywa netto funduszy detalicznych pod zarządzaniem Skarbiec TFI wyniosły w październiku 2018 4,22 mld PLN i zmniejszyły się o 6,7% m/m. Zgodnie ze strategią Skarbiec TFI pracuje nad zwiększaniem aktywów przede wszystkim tej grupy funduszy - od początku 2018 roku wzrosły one o 4,7% natomiast r/r zwiększyły się o 6,4%. Sprzedaż netto od początku roku osiągnęła wynik 410 mln PLN (w październiku br. wyniosła -88 mln PLN).
 
„Październikowy spadek aktywów pod zarządzaniem to w głównej mierze wynik głębokiej korekty na rynkach akcji. Nie zachęcała ona także do lokowania nowych środków w jednostki funduszy, stąd ujemna sprzedaż netto. Warto podkreślić, że od początku roku nasza sprzedaż netto jest dodatnia i wynosi 410 mln PLN, co zdecydowanie wyróżnia nas na rynku. W grupie funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych w październiku wyróżniał się w dalszym ciągu Skarbiec Market Neutral ze wzrostem aktywów o +5,8% m/m, do poziomu 56 mln PLN (+310% YTD). Na niewielkim plusie był także Skarbiec Rynków Surowcowych z aktywami przekraczającymi 55 mln PLN (+1,5% m/m). W grupie funduszy pieniężnych w minionym miesiącu aktywa zwiększył Skarbiec Obligacja, +8,5% m/m do blisko 274 mln PLN (+73 % YTD).” - podsumowuje Ewa Radkowska Świętoń, prezes zarządu Skarbiec Holding S.A.
 
Według stanu na dzień 31 października 2018 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 36 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 9 funduszami dedykowanymi.

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI
 
     
dane w mln zł na 31.10.2018 r.  
Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów* 4 216,0     
w tym:    
fundusze akcji, mieszane i alternatywne 1 772,0     
fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych 2 444,1     
Fundusze dedykowane** 2 397,0     
Portfele instrumentów finansowych 39,2  
Razem 6 652,3     
     

* W skład funduszy skierowanych do szerokiego grona inwestorów wchodzą subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO i Skarbiec – Global Funds  SFIO oraz mFunduszy, pozostałe specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte oraz fundusze inwestycyjne zamknięte i fundusze inwestycyjne zamknięte aktywów niepublicznych skierowane do inwestorów indywidulanych.

** Fundusze dedykowane definiowane są jako fundusze, których uczestnikiem jest jeden określony inwestor bądź ograniczona grupa inwestorów. Charakteryzują się indywidualną polityką inwestycyjną oraz warunkami dystrybucji, opracowanymi w porozumieniu z uczestnikami.


TAGI:

Skarbiec TFIwartość i struktura aktywów

zobacz także

↑ na górę