Quercus Selektywny - w szponach kapryśnej koniunktury

26.09.2018 | Marcin Różowski, Olga Szałata

Data analizy: 26 września 2018 r.

Fundusz: QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO)

Segment: absolutnej stopy zwrotu

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) - 3 gwiazdki

Charakterystyka produktu
Quercus Selektywny jest niestandardowym przedstawicielem funduszy z grupy absolute return. Oceniając produkt przez pryzmat struktury aktywów, warto zestawiać go z grupą rozwiązań mieszanych polskich zrównoważonych. Elementem wyróżniającym jest specyficzna konstrukcja portfela i silna koncentracja na spółkach o małej i średniej kapitalizacji. Filozofia inwestycyjna produktu zakłada wykorzystanie nadarzających się okazji głównie w tym segmencie rynku. Część udziałowa waha się w przedziale 30-50% aktywów netto, a budowanie przewagi konkurencyjnej spoczywa głównie na selekcji walorów z rodzimego parkietu, gdyż ekspozycja zagraniczna sięga z reguły kilku procent. W centrum zainteresowania znajdują się spółki nisko wycenione. Trafny dobór emitentów jest o tyle istotny, że to część akcyjna jest motorem napędzającym wyniki funduszu. W tym kontekście warto dodać, że eliminacja spółek drogich (posiadających jednak potencjał do wzrostów) ze spektrum inwestycyjnego może zmniejszyć konkurencyjność rozwiązania w krótkim okresie. Ponadto, relatywnie wysokie zaangażowanie w akcje emitentów o małej i średniej kapitalizacji może spowodować, że w okresie słabszej koniunktury w segmencie „MiŚ-ów”, wyniki funduszu będą odchylać się in minus od konkurentów. Dla uzyskania pełnego obrazu produktu należy przyjrzeć się też części dłużnej portfela. Jej konstrukcja jest oparta w dużej mierze o obligacje korporacyjne emitowane przez spółki publiczne, co ogranicza ryzyko kredytowe portfela. Niemniej jednak koncentracja na pojedynczym emitencie historycznie bywała wysoka (sięgała nawet 4-5% aktywów netto), co może to rodzić pewne reperkusje w przypadku problemów danego podmiotu. Z perspektywy inwestorów istotne są też koszty, opłata za nabycie (2,8%) jest o 70 p.b. niższa niż u konkurencji.

Komentarz do wyników 
Z uwagi na specyfikę rozwiązania, największą wartość porównawczą niesie zestawienie wyników produktu z grupą funduszy mieszanych polskich zrównoważonych. Na tak zdefiniowanym tle fundusz wypada dość blado, nie tylko w kontekście ostatniego roku, ale i w dłuższym okresie. W ciągu ostatnich 12 miesięcy produkt stracił -15,3%, podczas gdy rywale odnotowali średnio -5,0%. Jest to pochodna m.in. relatywnie wysokiego zaangażowania w akcje małych i średnich spółek oraz dość kapryśnej koniunktury w tym segmencie rynku – mWIG40 stracił -15,8%, a sWIG80 zanurkował -23,3%. Na niską pozycję rozwiązania na tle grupy rzutowała również duża dywergencja między słabością MiŚ-ów, a relatywną siłą spółek z indeksu WIG20, które dominują w portfelach rywali. Choć historia pokazuje, że fundusz w długim terminie przysporzył powodów do radości inwestorom (10-letnia stopa zwrotu sięga +49,0%, czyli o +29,6 pkt proc. ponad średnią), to jednak w nieco krótszym terminie sytuacja wygląda istotnie gorzej. Dla przykładu trzyletnia stopa zwrotu -6,3% jest o -15,3 pkt proc. poniżej średniej. Warto jednak mieć na uwadze, że strategia inwestycyjna jest na tyle specyficzna, że efekty tego rozwiązania są zależne od spółek znajdujących się na ścieżce wzrostu, co może wiązać się z dłuższym oczekiwaniem na sukces danego emitenta.

Uzasadnienie oceny 
Quercus Selektywny to niestandardowe rozwiązanie, szczególnie w kontekście budowy portfela i poszukiwania przewag konkurencyjnych. Jego specyfika z jednej strony może stanowić o sile produktu, potwierdzają to dane historyczne np. z okresu „świetności” MiŚ-ów w 2012 r. czy 2013 r., z drugiej jednak niesie ze sobą szereg ryzyk, które są mniej popularne wśród konkurentów. Mowa m.in. o dużej wrażliwości na koniunkturę panującą w segmencie małych i średnich spółek oraz niewielkiej dywersyfikacji geograficznej portfela. Obecny okres jest zatem trudnym czasem dla tego rozwiązania, gdyż owe ryzyko się zmaterializowało. Rzetelna ocena produktu jest również nie lada wyzwaniem, gdyż bieżąca koniunktura rynkowa ciąży wynikom rozwiązania, a odwrócenie słabości „MiŚ-ów” może spowodować przetasowania w tabeli wynikowej. Mając na uwadze zalety funduszu, niesprzyjającą koniunkturę oraz wciąż pozytywną opinię o produkcie nie możemy przejść obojętnie obok niekorzystnej historii wynikowej (szczególnie w zalecanym okresie inwestycji, czyli 2-3 lat). W związku z tym zdecydowaliśmy się obniżyć rating dla funduszu do 3 gwiazdek.   

Olga Szałata, Marcin Różowski
Analizy Online

Plusy: Minusy:
  • Wieloletnie doświadczenie zarządzających funduszem.
  • Niestandardowa strategia wyróżnia produkt na szerokim rynku.
  • Rozwiązanie może znaleźć się w centrum uwagi inwestorów poszukujących wartości dodanej głównie w segmencie małych i średnich spółek.
  • Historycznie osiągnięte wyniki zapewniały wysokie miejsca w tabeli.
  • Relatywnie wysokie zaangażowanie w akcje małych i średnich spółek powoduje, że w przypadku kapryśności tego segmentu rynku fundusz plasuje się w dolnej części tabeli wynikowej.
  • Pozostawienie drogich spółek poza obszarem zainteresowań może zmniejszyć konkurencyjność rozwiązania.
  • Relatywnie wysokie zaangażowanie w pojedyncze spółki.

TAGI:

fundusze absolute returnQuercus TFIratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę